FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

fredag 5 februari 2016

Otillåten insiderhandel & otillbörlig marknadspåverkan

Avanza jobbar aktivt för att motverka otillåten insiderhandel samt otillbörlig marknadspåverkan tillsammans med samtliga marknadsplatser vi erbjuder handel på. Vi vill därför informera dig om olika förfaranden som inte är tillåtna enligt lag för att undvika att du omedvetet bryter mot lagen samt marknadsplatsernas regelverk. Observera att detta endast är allmän information och riktar sig inte till någon specifik kund.

Handel med småposter för att ändra senast betalt
Detta beteende kallas ibland för ”enpetare” och är samlingsbegreppet för den typ av handel där någon med små poster försöker påverka prisbilden eller betalkursen för ett värdepapper. Beteendet innebär att någon vid upprepade tillfällen köper eller säljer en post om en enda aktie för att ”peta upp” eller ”peta ner” betalkursen. Det behöver i och för sig inte nödvändigtvis bara gälla köp av en enda aktie utan all typ av handel där man med små medel försöker påverka prisbilden.
Beteendet att lägga en order som först tar all volym på orderbokens första nivå och sedan genomför ett mindre avslut på nivåer längre upp eller ner i orderboken är inte heller önskvärt. 

Handel med sig själv
Att lägga matchande köp- och säljorder i marknaden och på så sätt åstadkomma en affär där du är både köpare och säljare är ett beteende som kan utgöra marknadsmissbruk då det kan ge andra investerare en felaktig bild av ett värdepappers egentliga pris och omsättning. Om du av skatteskäl önskar flytta ett innehav från exempelvis ett Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring till en vanlig depå så är det inte tillåtet att göra det själv i marknaden genom att lägga matchande köp- och säljorder. Kontakta istället din mäklare så får du hjälp att genomföra affären på ett korrekt sätt. 
Detta kan gälla även om det är två olika personer på köp- respektive säljsidan men där dessa agerar i samförstånd. 

Vilseledande order
Order som inte är avsedda att gå till avslut ger en vilseledande bild av utbudet eller efterfrågan och är därför exempel på oönskat beteende. Ett typexempel är när någon bygger upp en volym på köpsidan i orderboken för att locka andra investerare att placera sina köporder på ännu högre priser i orderboken. När de gjort det passar man på att sälja sina aktier till en något högre kurs än vad som fanns tidigare. 
Samma beteende kan missbrukas när man egentligen vill köpa aktier så billigt som möjligt. Då lägger man in större säljorder för att trigga andra investerare att sälja ut sina aktier till ett ännu lägre pris. 
Det tvivelaktiga momentet består således i att lägga order som egentligen aldrig varit avsedda för avslut. De ursprungliga order som läggs in går tvärtemot det egentliga köp- eller säljintresset och läggs in för att locka fram andra aktörer som du sedan handlar mot. 

Handla aktier för att påverka priset på derivat
I de flesta fall är det så att prisbilden på ett derivatinstrument är direkt kopplat till den rådande prisbilden i derivatets underliggande tillgång, vanligtvis en enskild aktie. Detta innebär att om priset på aktien rör sig så kommer priset på derivatet sannolikt också röra sig.
Då det finns en automatisk koppling mellan priset på de två tillgångarna kan detta missbrukas genom att man exempelvis agerar i aktien med syftet att få till en prisrörelse på derivatet som man sedan handlar och tjänar pengar på. 
Detta otillåtna beteende kan utföras i alla typer av instrument där det finns en automatiserad och förutsägbar koppling mellan prisbilden i de två instrumenten. 

Kurskörningar vid avstämningstidpunkter
Vid vissa givna tidpunkter, exempelvis vid vissa klockslag eller vid månads-, kvartals, eller årsskiften, används aktiekurser som referensvärden för att beräkna olika värden. Att medvetet handla upp eller ner värdet på en aktie i syfte att påverka beräkningen av dessa relaterade värden är inte tillåtet. Detsamma gäller om man medvetet handlar upp en aktie i syfte att påverka värdet på sitt innehav eller det totala värdet på sin depå, ett förfarande som emellanåt är förknippat med att man belånat sina aktier.

Med vänliga hälsningar
Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar