FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 4 februari 2016

Vad är återköp?

Återköp av aktier eller förvärv av aktier som det också kan kallas går till på följande vis. Bolaget köper sina egna aktier över börsen och kan sedan välja att makulera dem eller använda dem till incitamentsprogram för bolagets anställda. Om återköpta aktier används till incitamentsprogram uppkommer ingen utspädning i bolaget för de kvarvarande aktieägarna, till skillnad från om bolaget skulle emittera nya aktier. 

Om aktierna makuleras innebär det att den totala mängden aktier minskar vilket får till följd att aktieägarnas andel i bolaget ökar i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget. Det är detta som kan liknas vid utdelning då aktieägarna efter återköpet äger en större andel i bolaget. På lång sikt påverkar det här värdeutvecklingen i bolaget. Det kan illustreras på följande vis: 

Om ett bolag återköper aktier under en period av tio år och återköpen medför en minskning med 30 procent av det totala antalet aktierna i bolaget och bolaget gör en årlig vinstökning på 4,5 procent i genomsnitt innebär det att varje krona i vinst per aktie har ökat till 2,2 kronor tack vare återköpen. Om bolaget inte hade återköpt aktier hade vinsten per aktie efter tio år istället blivit 1,55 kronor.

Exemplet visar att återköp av aktier gynnar aktieägarna långsiktigt. Till fördelarna med återköp av aktier brukar bolagen framhålla metoden som ett sätt att justera bolagets kapitalstruktur. Med det menas att bolag som har mycket pengar i kassan kan utnyttja dessa till att tjäna pengar på att återköpa aktier till ett bra pris och samtidigt överföra kapital från bolaget till aktieägarna på ett effektivt sätt. 

Aktieägare som vill ha hög direktavkastning kan då välja att sälja av sina aktier medan de som vill se en värdetillväxt i företaget kan behålla sina aktier. Genom att tillåta återköp av egna aktier möjliggörs alltså ytterligare ett alternativ för ett aktiebolag att dela ut pengar till aktieägarna. 

Detta alternativ brukar även presenteras som skattemässigt gynnsamt för aktieägarna. Traditionell utdelning och inlösen medför nämligen kapitalvinstbeskattning för aktieägaren om denna inte har sitt innehav i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto till skillnad från återköp av aktier som inte medför några skattekonsekvenser för aktieägarna. 

Återköp av aktier är också mer flexibelt i och med att det är lättare att minska eller öka återköpen av aktier beroende på hur det går för bolaget. Att sänka en ordinär aktieutdelning till aktieägarna eller att inte fortsätta med en extrautdelning är dock inte lika lämpligt då marknaden riskerar att tolka detta negativt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar