FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

lördag 30 april 2016

Lantto vid telefonkonferens

STOCKHOLM (Direkt) Fingerprint Cards intervall i sin intäktsprognos för helåret 2016 beror på aspekter som ligger utanför bolagets kontroll.

Det sade bolagets vd Jörgen Lantto vid torsdagens telefonkonferens.

Han hänvisade bland annat till att Fingerprint Cards inte känner till vilka volymer som bolagets kunder kommer att sälja för. Dessutom finns det alltid risker för att vissa telefontillverkare, OEM:s, kommer att förlora marknadspositioner eller att vissa telefonlanseringar blir försenade.

"Det är effekter som ligger utanför vår kontroll. Ju längre tid av året som går räknar vi med att kunna snäva in intervallet", sade Jörgen Lantto.

Nuvarande prognos antar intäkter på 7,0-8,5 miljarder kronor för helåret 2016.

Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt

Synaptits föll på rapport


STOCKHOLM (Direkt) Synaptics, som till delar är en konkurrent till Fingerprint Cards, redovisade en justerad vinst per aktie om 1:21 dollar per aktie i det tredje kvartalet. Intäkterna uppgick till 402,5 miljoner dollar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Analytikernas förväntningar var en justerad vinst per aktie om 1:51 dollar medan försäljningen väntades landa på 451 miljoner dollar.

Bolaget spår intäkter på 300-340 miljoner dollar i det fjärde kvartalet. Estimaten pekade mot intäkter om 478 miljoner dollar.

Aktien föll 9 procent i den amerikanska efterhandeln.

Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

Svag rapport från Synaptics

STOCKHOLM (Direkt) Amerikanska Synaptics, som levererar flertalet produkter till telefon- och pc-tillverkare och bland annat konkurrerar med Fingerprint Cards inom fingersensorer, hänvisar sitt svaga kvartalsresultat (januari-mars) till en avsevärd nedgång i efterfrågan inom högprissegmentet på smartphonemarknaden i mars. Efterfrågan var särskilt svag på bolagets så kallade display driver-lösningar.Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Med tanke på magnituden av efterfrågenedgången som bolaget såg sent under kvartalet, det nuvarande makroläget och befintliga lager, har Synaptics antagit en försiktig hållning till guidningen kring det fjärde kvartal (april-juni), meddelade bolaget.

Synaptics vd Rick Bergman räknar med att produkterna som finns i den befintliga leveranskedjan kommer att räcka till för att möta den minskade efterfrågan på bolagets display driver-produkter från tillverkare av smartphones i högprissegmentet.

"Oaktat den här kortsiktiga pausen i vår intäktstillväxt, uppnådde vi flertalet viktiga milstolpar inklusive rekordstora kvartalsintäkter från våra fingeravtrycksidentifieringsprodukter, tvåsiffriga design-ins av våra fingeravtrycksidentifieringsprodukter med nya kunder i Asien och marknadsproduktion av våra nya TDDI-produkter", heter det i rapporten.

Bolaget räknar med att se en återgång till mer normala säsongsmönster i tillväxten under andra halvan av kalenderåret.

Synaptics intäkter uppgick till 403 miljoner dollar i det tredje kvartalet (januari-mars), en minskning med 16 procent.

Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

Carnegie borde bli avstängda

Carnegies seneste analyse med en overraskende nedjustering af Fingerprint Cards har fået skribenten "monteramita" fra Anvanzas forum til at foretage en anmeldelse til den svenske finansinspektion for kursmanipulation og utilbørlig markedspåvirkning: 


"Anmälan om misstänkt kursmanipulation och otillbörlig marknadspåverkan

Angående Carnegies uppdaterade riktkurser avseende aktien Fingerprint Cards B


Carnegie har som enda bank eller finanshus haft en regelrätt bevakning av bolaget Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista, sedan tidigare i år. Efter en initial analys sattes rekommendationen köp med riktkurs 350 kr. Aktien stod då i strax över 200 kr. Under de senaste månaderna har Carnegie justerat upp sin riktkurs ett par gånger. Först från 350 kr till 530 kr, och häromdagen från 530 kr till 680 kr.

Riktkursen 530 kr motiverades med att 390 kr avsåg bolagets verksamhet inom segmentet smartphones medan 140 kr avsåg bolagets verksamhet inom segmentet smarta kort (kreditkort, passerkort m.m.). När riktkursen tidigare i veckan justerades upp till 680 kr angavs inte hur stor del av uppjusteringen som avsåg segmentet smartphones respektive hur stor del som avsåg segmentet smarta kort. Oavsett fördelningen så framgick det tydligt av uppdateringen av riktkursen att Carnegie rekommenderade sina kunder att köpa aktien inför den prognos avseende nästa års (2016) omsättning som Fingerprint Cards skulle komma att lämna den 2015-12-09, kl. 13:00. Carnegie hade i sin senaste analys uppskattat att prognosen skulle sättas till ett intervall om 6-7 miljarder sek, och detta skulle alltså enligt banken motivera en riktkurs på 680 kr.

När prognosen sedan hade släppts den 2015-12-09 så satte bolaget ett intervall om 6,5-8,5 miljarder sek i omsättning för nästa år. Detta var alltså högre än vad Carnegie hade räknat med, vilket de bekräftade i en kommentar och menade att Fingerprint Cards prognos var klart högre än deras estimat. Detta menade Carnegie skulle föranleda att de skulle räkna upp det förväntade rörelseresultatet med ca: en miljard sek.

Innan prognosen offentliggjordes hade Carnegie spått ett resultat om ca: 23 kr per aktie för Fingerprint Cards B under 2016, och efter att de tagit del av prognosen så justerade de omedelbart upp sitt estimat från ca: 23 kr i vinst per aktie 2016 till mellan 42-47 kr i vinst per aktie. Det är alltså fråga om en dubblering av deras förväntade resultat, och en mycket kraftigare tillväxt än vad Carnegie hade räknat med. Utgår man ifrån att Carnegie hade räknat med omkring 10-12 kr i vinst per aktie 2015 så innebär Fingerprint Cards prognos att Carnegie har justerat upp sin förväntade vinsttillväxt från 2015 till 2016 från att vara ca: 100 % till att uppgå till omkring 200 %.

En kraftigt uppjusterad prognostiserad vinst, tillsammans med en kraftigt uppjusterad prognostiserad tillväxt, borde enligt alla rimlighetens regler föranleda en värdering uppgående till en högre multipel (dvs. ett högre P/E-tal). Det som är så besynnerligt med Carnegies bevakning av Fingerprint Cards är att de idag, 2015-12-10, dagen efter sin uppjustering av prognostiserad vinst, sänker sin rekommendation från köp till behåll, och justerar ned riktkursen från 680 kr till 570 kr.

Den nedjusterade riktkursen har motiverats med att marknadssegmentet för smarta kort kommer att dröja till 2018 innan det blir väsentligt samt att Carnegie nu ser en ökad konkurrens. En högre vinst och en högre tillväxt skvallrar emellertid inte om en högre konkurrens. Fingerprint Cards har estimerat att de kommer att ha 45 % av värdet av sin adresserbara marknad under 2015, och att motsvarande siffror för 2016 kommer att vara 50-70 %. Det skvallrar inte om en ökad konkurrens.

Oavsett eventuellt ökad konkurrens är det inte någon nyhet, utan det har varit känt länge för såväl Fingerprint Cards som för Carnegie och för marknaden i stort att det finns, och kommer att finnas, konkurrens. Dessa luddiga kommentarer varken förklarar eller försvarar Carnegies kraftigt nedjusterade riktkurs, särskilt inte mot bakgrund av den kraftigt ökande vinsten och vinsttillväxten.

För att gå in på siffrorna kan vi konstatera att riktkursen på 530 kr avsåg 390 kr för smartphones och 140 kr för smarta kort. När riktkursen justerades upp till 680 kr bör uppjusteringen på 150 kr ha avsett såväl smartphones som smarta kort. Oavsett fördelningen så går inte Carnegies nedjusterade riktkurs ihop.


Exempel 1.
Av uppjusteringen på 150 kr avsåg 120 kr smartphones och 30 kr smarta kort.

Det innebär att riktkursen på 680 kr avsåg 510 kr för smartphones och 170 kr för smarta kort.
Carnegie hade inför prognosen estimerat en vinst per aktie om ca: 23 kr för 2016. Denna bör då rimligtvis ha fördelat sig genom ca: 19 kr i vinst per aktie avseende smartphones och 4 kr i vinst per aktie avseende smarta kort. En högre värderingsmultipel har givetvis används för segmentet för smarta kort, eftersom tillväxten där de kommande åren ska vara ännu kraftigare än inom segmentet för smartphones (där en stor del av tillväxten redan har skett).

Detta innebär ett P/E-tal på ca: 27 för segmentet smartphones (510 / 19 = 26,84).
Det innebär också ett P/E-tal på 42,5 för smarta kort (170 / 4 = 42,50).


Exempel 2.
Av uppjusteringen på 150 kr avsåg 30 kr smartphones och 120 kr smarta kort.

Det innebär att riktkursen på 680 kr avsåg 420 kr för smartphones och 260 kr för smarta kort.
Med denna fördelning är det rimligt att Carnegie såg en något större vinst för segmentet smarta kort än i exempel 1, och att även värderingsmultipeln sätts ännu högre då tillväxten förväntas komma igång ordentligt och vara explosiv de kommande åren. Om vi utgår ifrån att 18 kr i vinst per aktie har avsett segmentet smartphones och 5 kr segmentet smarta kort ger det följande siffror.

P/E 23 avseende smartphones (420 / 18 = 23,33).
P/E 52 avseende smarta kort (260 / 5 = 52).


Exempel 3

Av uppjusteringen på 150 kr avsåg 75 kr smartphones och 75 kr smarta kort.

Det innebär att riktkursen på 680 kr avsåg 465 kr för smartphones och 215 kr för smarta kort.
Om vi även i detta exempel utgår ifrån 19 kr i vinst per aktie 2016 avseende smartphones och 4 kr i vinst per aktie 2016 avseende smarta kort så får vi följande siffror.

P/E 24,5 avseende smartphones (465 / 19 = 24,47).
P/E 53,75 avseende smarta kort (215 / 4 = 53,75).


En genomgång av de olika möjliga fördelningarna för de olika segmentet avseende riktkursen på 680 kr så kan vi sammanfattningsvis konstatera att Carnegie har räknat med ett P/E-tal på 23-27 för segmentet smartphones. Detta med en vinsttillväxt på något under, eller omkring, 100 % från 2015 till 2016. När nu vinsttillväxten väntas bli närmare 200 %, Carnegie spår ju numera en vinst per aktie på 42-47 kr för Fingerprint Cards under 2016, och med beaktande av att denna verkar komma nästan uteslutande från smartphones eftersom Carnegie nu räknar med att segmentet smarta kort inte ger något betydande tillskott under 2016, bör värderingsmultipeln givetvis höjas för segmentet smartphones. En värdering på mindre än P/E 25 enligt den nya uppskattade vinsten förefaller ytterst märklig och oförklarlig.

25 (P/E) x 42-47 kr = 1 050-1 175 kr.

Om vi utgår ifrån att Carnegie möjligen inte har dragit av bolagsskatt från sina siffror (42-47 kr) så innebär det ändå ett resultat efter skatt på minst 35 kr som Carnegie numera uppskattar för Fingerprint Cards avseende 2016, av vilket i princip allt bedöms komma från segmentet smartphones.

25 (P/E) x 35 kr = 875 kr.

Även om vi sänker värderingsmultipeln, trots att det helt saknas anledning till det, till 20, så ger det följande resultat.

20 (P/E) x 35 kr = 700 kr.

Enligt all logik borde Carnegies riktkurs numera vara åtminstone 800, men antagligen uppemot 900 kr, enbart från segmentet smartphones. Därtill kan de knappast värdera segmentet smarta kort till 0 kr idag, ett segment som om 2-3 år bedöms vara lika stort som segmentet smartphones är nästa år (värde ca: 35 kr i vinst per aktie).

Det kan helt enkelt inte förklaras hur riktkursen har sänkts till 570 kr. Även om riktkursen numera endast skulle anses avse segmentet smartphones, och 0 kr avseende segmentet smarta kort, så är det en kraftigt nedjusterad riktkurs helt utan anledning. Detta innebär att det finns anledning att utreda om det har varit fråga om en misstänkt kursmanipulation eller en otillbörlig marknadspåverkan, då Carnegies nya riktkurs som lämnades idag (den 2015-12-10) fick kraftiga effekter på aktiekursen i Fingerprint Cards B, som sjönk från 610 kr till 510 kr (utan några andra nyheter).

Det ska särskilt beaktas att det finns ett antal hedgefonder och andra aktörer som har blankat miljontals aktier i Fingerprint Cards B, och detta kan möjligen ha något samband med Carnegies oförklarliga nedjustering av sin riktkurs på aktien. Det finns anledning för Finansinspektionen att utreda detta närmare.

FPC står fast vid prognos

Biometri Fingerprint Cards vd Jörgen Lantto står fast vid bolagets tidigare kommunicerade syn på bruttomarginalen på sikt.
"Vi har ju kommunicerat att bruttomarginalen mer långsiktigt, uthålligt kan ligga mellan 40-45 procent och det har vi inte ändrat", sade han i en intervju med webb-tv-kanalen EFN i programmet Börslunch på fredagen.
Första kvartalets höga bruttomarginal på 49 procent förklaras av produktmixen under kvartalet.
Jörgen Lantto upprepade tidigare uttalanden om att mixen av sensorer i försäljningen kommer att bli svängig.
"Det kommer att vara svängigt tror vi. Den kan hända att nästa kvartal blir annorlunda. Ser man över en längre tid blir det mer av de mindre sensorerna", sade han.

Kloka ord från Crowhater

SHB sätter köp på Fingerprint

Börs Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation Fingerprint till köp, från tidigare öka.
Det framgår av en dagsfärsk analys.
Riktkursen är alltjämt 600 kronor. På torsdagen stängde aktien på 491 kronor.
Handelsbanken känner sig mer säker på utvecklingen för Fingerprint Cards marknadsposition.
"Vi känner oss mer säkra vad gäller FPC:s marknadsandelsutsikter i utvalda marknader för 2017, och bedömer en 74-procentig andel som ett snitt för helåret", skriver Handelsbanken i en analys med namnet "Great fingerspitzgefühl" daterad på fredagen.
FPC:s 39 design wins hittills i år kan jämföras med fyra för huvudkonkurrenten Goodix.
"Konkurrenter som Elan, Egistec och Qualcomm har fortfarande mycket att bevisa, även om vissa wins troligtvis kommer under andra kvartalet", skriver SHB.
Vad gäller första kvartalets försäljning, som var 8 procent lägre än konsensusförväntningarna, förklarar Handelsbanken det i huvudsak med att den säsongsmässiga nedgången på smartphonemarknaden hade underskattats.
"Rörelsekostnaderna ökade mindre än vi hade räknat med och vi är nu mer optimistiska kring utsikterna för bruttomarginalen för helåret 2016", skriver SHB.

Besvikelse från Synaptics

USA Synaptics, som till delar är en konkurrent till Fingerprint Cards, gjorde ett betydligt sämre resultat än väntat i det tredje kvartalet. 

Synaptics redovisade en justerad vinst per aktie om 1:21 dollar per aktie i det tredje kvartalet. Intäkterna uppgick till 402,5 miljoner dollar.
Analytikernas förväntningar var en justerad vinst per aktie om 1:51 dollar medan försäljningen väntades landa på 451 miljoner dollar.
Bolaget spår intäkter på 300-340 miljoner dollar i det fjärde kvartalet. Estimaten pekade mot intäkter om 478 miljoner dollar.
Aktien föll 9 procent i den amerikanska efterhandeln.

Fingerprints vd: Går inte att blunda för kineserna

Biometribolaget Fingerprint Cards levererade intäkter som underträffade marknadens förväntningar.
"Det verkar som att analytikerna hade räknat med en något annorlunda produktmix", säger vd Jörgen Lantto till Di.
1 MÅNAD
2016-03-29 - 2016-04-29
FING B8,19%481,00
Annons:
Fingerprint Cards intäkter uppgick till drygt 1,5 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande kvartal förra året är det en ökning med 966 procent och sekventiellt en ökning på 10 procent.
Men analytikerna hade väntat sig mer. Fingerprint Cards har tidigare lämnat en intäktsprognos med intervallet 7-8,5 miljarder kronor för helåret 2016. Intäkterna som bolaget rapporterade på torsdagen motsvarar en årstakt på 6 miljarder kronor.
Jörgen Lantto säger att det första kvartalet är säsongsmässigt svagt men påpekar att Fingerprint Cards också sålt en högre andel mindre sensorer än vad analytikerna räknat med. De mindre sensorerna ger ett lägre genomsnittligt försäljningspris men samtidigt en högre bruttomarginal.
"Långsiktigt går trenden mot mindre sensorer. Men från kvartal till kvartal kan det vara skillnader som är svårförutspådda. Därför vill vi inte ge några prognoser om hur den här försäljningsmixen förändras kvartalsvis", säger Jörgen Lantto.
Fingerprint Cards har också en välfylld kassa. En konsolidering i marknaden pågår och Jörgen Lantto utesluter inte att Fingerprint Cards gör förvärv i framtiden.
"Det är en möjlighet som vi inte utesluter", säger Jörgen Lantto samtidigt som han betonar att det i dagsläget inte finns konkreta planer på det.
Fingerprint Cards räknar med en adresserbar marknad (marknaden exklusive Apple) på 600 miljoner enheter för 2016. För Fingerprint Cards är den kinesiska marknaden en nyckel.
"Det går inte att blunda för att de kinesiska leverantörerna växer snabbt och så länge de använder våra sensorer är det självklart väldigt välkommet. Tittar vi på leverantörer utanför Kina som lanserar smarta telefoner med fingeravtryckigenkänning väljer många oss", säger Jörgen Lantto.
Fingerprint Cards arbetar för att växa sin affär utanför smarta telefoner genom till exempel smarta kort till datorer. Där har man ett strategiskt samarbete med norska bolaget Zwipe som fortsätter.
"Vi räknar med en kommersiell lansering av smarta kort under 2016", säger Jörgen Lantto.

Fingerprint & små guldkorn


Mer säker på stärkt position-SHB

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken känner sig mer säker på utvecklingen för Fingerprint Cards marknadsposition. 
"Vi känner oss mer säkra vad gäller FPC:s marknadsandelsutsikter i utvalda marknader för 2017, och bedömer en 74-procentig andel som ett snitt för helåret", skriver Handelsbanken i en analys med namnet "Great fingerspitzgefühl" daterad på fredagen.
SHB uppgraderar rekommendationen för Fingerprint Cards till köp (öka), som Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare på fredagen. Riktkursen på 600 kronor kvartstår. 
FPC:s 39 design wins hittills i år kan jämföras med fyra för huvudkonkurrenten Goodix.
"Konkurrenter som Elan, Egistec och Qualcomm har fortfarande mycket att bevisa, även om vissa wins troligtvis kommer under andra kvartalet", skriver SHB.
Vad gäller första kvartalets försäljning, som var 8 procent lägre än konsensusförväntningarna, förklarar Handelsbanken det i huvudsak med att den säsongsmässiga nedgången på smartphonemarknaden hade underskattats.
"Rörelsekostnaderna ökade mindre än vi hade räknat med och vi är nu mer optimistiska kring utsikterna för bruttomarginalen för helåret 2016", skriver SHB.
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

Fingerprint Cards: A few comments following Synaptics fiscal Q3 2016 report

Redeye Rating på Fingerprint Cards

Ledning: 6.0Ledning: 6.0
Ägarskap: 7.0Ägarskap: 7.0
Vinstutsikt: 7.0
Lönsamhet: 4.5Lönsamhet: 4.5
Finans.styrk.: 7.0Finansiell styrka: 7.0
Synaptics released its fiscal Q3 2016 report yesterday, April 28. Synaptics CEO commented on the soft smartphone market, especially in the high-end mobile device segment. The design wins from Chinese smartphone OEMs that Synaptics CEO mentioned have caused some speculation today and a short comment is mandated.
A design in is not the same as a design win, and CEO Rick Bergman of Synaptics mentioned twenty design ins, when asked by analysts about the twenty design wins, he noted that Synaptics had secured several design ins and a few design wins - at least that is what we heard during the conference call. We do not have coverage of Synaptics, but given that the company is a major competitor, it is valuable to keep an eye on the company.
Synaptics stated that its fingerprint sensor business had a robust quarter with a little bit of fallback - our take is that Synaptics are not doing so well in its fingerprint sensor business but hope to secure multiple design wins in the second half of the calendar year. So far, it seems to have secured design ins rather than design wins.
Furthermore, it is troubling for Synaptics that it cannot deliver to ZTE due to restrictions imposed by the US Commerce Department.
Regarding design in vs. design win, the fact is that even though a company might offer superior products at a lower price than its competitors, in a business where supply is critical it will many times not lead to more than a design in. To secure a design win, especially for flagship models and high volume models, an established track record and sound financials are required to secure a design win. In this aspect, Synaptics weak financial performance as well as the supply chain issues discussed during the conference call are troubling for the company. 
Fingerprint Cards will likely benefit from the situation as foundries as well as OEMs value a partner with strong financials that can guaratee volumes. To summarize, what we heard from Synaptics yesterday is not making us worried about FPC's competitiveness, rather the opposite.
Below is an illustration of design in and design win. 
design_win_process_redeye.png

Precise Biometrics signs license agreement with IDEX

Precise Biometrics, the leader in fingerprint software, has entered an agreement with IDEX for licensing of Precise Biometrics’ portfolio of algorithm solutions for fingerprint recognition.
The license agreement will generate royalty revenue based on sales of fingerprint sensors from IDEX that includes Precise Biometrics’ algorithm solutions. Royalty revenues are volume dependent and cannot be forecasted at this point. The agreement includes a limited initial fixed fee for the right to integrate and use Precise Biometrics’ software, which will be recognized starting from the second quarter 2016.  
“IDEX is one of the most promising sensor vendors in the market and we are pleased to enter this collaboration, which further strengthens our position as the leading supplier of fingerprint software”, said Håkan Persson, CEO of Precise Biometrics. 
“Precise Biometrics offer industry leading algorithm solutions suitable for a range of applications. We are collaborating on a number of specific market opportunities together with Precise Biometrics”, said Dr. Hemant Mardia, CEO of IDEX.
This press release contains information that Precise Biometrics is required to disclose pursuant to the Swedish Financial Instruments Trading Act (1991:980). The information was submitted for publication at 8.00 am CET on April 29, 2016.
FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT Håkan Persson, CEO, Precise Biometrics AB
Telefon; +46 46 31 11 05 or +46 734 35 11 05
 E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 
ABOUT PRECISE BIOMETRICS Precise Biometrics is a market-leading provider of solutions that prove people's identities through smart cards and fingerprint recognition. The company´s products can be used for ID, enterprise and bank cards as well as access to mobile solutions, computers and networks. Precise Biometrics serves business and government organizations throughout the world and its products are licensed to close to 160 million users. For more information, please visit; www.precisebiometrics.com
ABOUT IDEX IDEX has developed the world’s most advanced fingerprint imaging, recognition and authentication technology. IDEX’s innovative Intellectual Property (IP) is protected by a comprehensive portfolio of 47 granted and pending patent families, which continues to grow through ongoing innovation. The IDEX business model is based on designing innovative fingerprint sensor IP and products, which IDEX sells and licenses global Original Equipment Manufacturers (OEM) partners. These partners utilise IDEX IP in a range of biometrically enabled products. The customers are either purchasing IDEX fingerprint sensor units or paying a royalty on units they produce. IDEX’s addressable market represents a multi-billion unit opportunity, centred on three core markets; Mobile Devices, ID security and Smart Cards and The Internet of Things. IDEX has an exciting and competitive product ready road map including swipe sensors, touch sensors with disruptive cost positions, and a unique in-glass solution. 

tisdag 12 april 2016

Fingerprints to be tested as ‘currency’

The Yomiuri ShimbunStarting this summer, the government will test a system in which foreign tourists will be able to verify their identities and buy things at stores using only their fingerprints. 
The government hopes to increase the number of foreign tourists by using the system to prevent crime and relieve users from the necessity of carrying cash or credit cards. It aims to realize the system by the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games.
The experiment will have inbound tourists register their fingerprints and other data, such as credit card information, at airports and elsewhere.
Tourists would then be able to conduct tax exemption procedures and make purchases after verifying their identities by placing two fingers on special devices installed at stores. 
The Inns and Hotels Law requires foreign tourists to show their passports when they check into ryokan inns or hotels.
The government plans to substitute fingerprint authentication for that requirement.
A total of 300 souvenir shops, restaurants, hotels and other establishments will participate in the experiment. They are located in areas that are popular among foreign tourists such as Hakone, Kamakura, Yugawara in Kanagawa Prefecture, and Atami in Shizuoka Prefecture. 
The government plans to gradually expand the experiment by next spring, to cover areas including tourist sites in the Tohoku region and urban districts in Nagoya.
It hopes to realize the system throughout the country, including Tokyo, by 2020.
Introducing the system is part of the government’s efforts to increase the annual number of foreign tourists to 40 million by 2020.
It is also aiming to demonstrate the country’s advanced technology by having tourists use the system when they visit Japan for the Tokyo Olympics and Paralympics.
Data concerning how and where foreign tourists use the system will be managed by a consultative body led by the government, after the data is converted to anonymous big data.
After analyzing tourists’ movements and their spending habits, the data is expected to be utilized to devise policies on tourism and management strategies for the tourism industry.
However, there are concerns that tourists will be uneasy about providing personal information such as fingerprints.
The experiment will examine issues including how to protect one’s privacy and information management. 
Attempts to put similar systems into practical use are under way at a bank and a theme park in Japan. 
In October last year, the Huis Ten Bosch theme park in Sasebo, Nagasaki Prefecture, introduced on a trial basis a similar system in which visitors can make payments with just their fingerprints at about 30 stores and restaurants.
An official from the theme park said, “The system has been well received by customers, including those with children, since it saves them the trouble of taking their wallets out.”
By the end of this month at the earliest, Tokyo-based Aeon Bank will become the first bank in Japan to test a system in which customers will be able to withdraw cash from automatic teller machines using only fingerprints for identification and omitting the use of cash cards. 
“The system is also superior in the area of security, such as preventing people from impersonating our customers,” an official from the bank said.Speech

Investtech rekar 700kr/aktie inom 3 månader


Turister i Japan kommer att kunna betala med sitt fingeravtryck

I en del länder i världen börjar man så smått börja bekanta sig med att betala varor med sin mobil men i Japan har man redan gått ett steg längre då man snart kommer att kunna betala med enbart sitt fingeravtryck där.
Till sommaren kommer man i Japan att dra igång en försöksverksamhet där framför allt utländska turister i landet ska kunna betala inköp med sitt fingeravtryck. Fingeravtrycken, kreditkortsinformation och annat kommer att registreras på flygplatser och andra ställen där turister tar sig in i landet och sedan kan turisterna lämna plånboken på hotellet och istället använda sitt fingeravtryck för att betala.
Runt 300 butiker kommer att delta i försöker och man planerar att sjösätta systemet på allvar när Tokyo arrangerar OS 2020 då man förväntar sig att 40 miljoner utländska turister kommer att besöka landet.

The FASTEST Fingerprint scanner in the world vs. Iphone 6s


Zwipe lanserar ett andra accesskort med FPC-sensor

STOCKHOLM (Direkt) Det norska biometriföretaget Zwipe har nyligen lanserat sitt accesskort Zwipe ID Access, som är bolagets andra version av accesskort som Fingerprint Cards sensor finns med i.
"Den tidigare versionen av kortet hade ett batteri, men det nya kortet håller man mot en läsare varifrån den hämtar ström. Det är en tilläggsprodukt som har en stor fördel av att det här är en mindre och mer kompakt produkt", säger Zwipes försäljnings- och marknadschef Einar Boije till Nyhetsbyrån Direkt.
Han förklarar att själva kortet är identiskt med det kort Zwipe har för betalningskort, men med undantaget att accesskortet inte har det kontaktchip som betalkortet har.
"Inne i kortet finns det inget betalningschip utan ett accesschip. Annars är det samma teknologi i korten", säger han.
Lanseringen av accesskortet skedde vid ISC West-mässan (6-8 april) i Las Vegas.
Einar Boije vill dock inte kommentera hur många kort Zwipe räknar med att kunna sälja.
"Vi är ju ett bolag som är i volymbranschen och vi har kapacitet till att leverera i väldigt stora volymer. Hela vår leveranskedja är förberedd för stora volymer."
Han påpekar emellertid att potentialen i marknaden för betalkort är betydligt större än marknaden för accesskort. På betalkortsmarknaden pågår Zwipes samarbete med Mastercard kring betalkortet med fingeravtrycksidentifiering, som innehåller Fingerprint Cards sensor.
"Målsättningen är fortfarande att lansera det kortet på marknaden 2016", säger han och tillägger att han inte kan kommentera planerna mer detaljerat än så, utan hänvisar till Mastercard.
Zwipe är med och jobbar tätt mot kunderna i pilotprojekt med betalkortet, som har löpt under en tid. Enligt Einar Boije finns det en naturlig tröghet i ett sådant här projekt, även om intresset är stort.
"När det gäller biometriska betalkort handlar det inte bara om Mastercard och Zwipe, utan alla kunder måste kunna klara av hanteringen och hela ekosystemet måste vara på plats. Det tar tid och på det sättet är industrin för accesskort enklare", säger han.
Zwipe är väldigt optimistiska kring betalkortssegmentet, men har ingen önskan att måla upp några falska förhoppningar utan vill vara realistiska i sina förväntningar och går därför inte ut med några tal kring förväntade volymer eller intäkter.
"Men om man ska se globalt på industrin så finns det ju många fler betalkort än accesskort. Vi tror att betalkort kommer att stå för en betydligt större del av våra intäkter än accesskort i framtiden", säger Einar Boije.
Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån

FPC135 i Ivvis nya i3

STOCKHOLM (Direkt) Fingerprint Cards sensor FPC135 finns med i Ivvis nys telefonmodell i3 som lanseras på måndagen.
Det skriver Fingerprint Cards på sin hemsida.
Ivvi är ett av den kinesiska tillverkaren Coolpads varumärken.
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt

Ivvi i3

Chasing away Monday blues with fantastic news! FPC OneTouch in ivvi’s i3!