Ett aktiebolag kan dela ut pengar till sina aktieägare på tre sätt; traditionell vinstutdelning, inlösen och återköp av aktier. Återköp är kontroversiellt men inte helt fel för dig som aktieägare. Du har pengar att tjäna.
Återköp av aktier har för svenska börsbolag varit tillåtet sedan år 2000, innan dess har Sverige haft en restriktiv syn när det kommer till förvärv av egna aktier. Det finns de som anser att traditionell utdelning är att föredra i och med att återköp av aktier är förknippat med risker för bolagets aktieägare. Många företag anser dock att återköp av aktier är bra för att kunna justera bolagets kapitalstruktur och att återköpen kan bidra till ett mer effektivt utnyttjande av bolagets resurser.
Det finns tre sätt på vilket ett aktiebolag kan dela ut pengar till sina aktieägare: traditionell vinstutdelning, inlösen och återköp av aktier. Traditionell vinstudelning innebär kort och gott att bolaget delar ut en summa pengar per aktie till aktieägarna. Inlösen kan göras på två olika sätt, antingen med en split med obligatorisk inlösen eller med så kallade inlösenrätter. Split med obligatorisk inlösen innebär att en aktie vanligtvis delas upp i två aktier varpå en av aktierna automatiskt löses in mot ett bestämt belopp. Inlösen med inlösenrätter fungerar på så vis att aktieägarna får ett antal inlösenrätter som de kan välja att lösa in mot ett bestämt belopp eller sälja. Med återköp avses när ett bolag återköper sina egna aktier på börsen.
Återköpets olika syften
Återköp av aktier eller förvärv av aktier som det också kan kallas går till på följande vis. Bolaget köper sina egna aktier över börsen och kan sedan välja att makulera dem eller använda dem till incitamentsprogram för bolagets anställda. Om återköpta aktier används till incitamentsprogram uppkommer ingen utspädning i bolaget för de kvarvarande aktieägarna, till skillnad från om bolaget skulle emittera nya aktier. Om aktierna makuleras innebär det att den totala mängden aktier minskar vilket får till följd att aktieägarnas andel i bolaget ökar i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget. Det är detta som kan liknas vid utdelning då aktieägarna efter återköpet äger en större andel i bolaget. På lång sikt påverkar det här värdeutvecklingen i bolaget. Det kan illustreras på följande vis: Om ett bolag återköper aktier under en period av tio år och återköpen medför en minskning med 30 procent av det totala antalet aktierna i bolaget och bolaget gör en årlig vinstökning på 4,5 procent i genomsnitt innebär det att varje krona i vinst per aktie har ökat till 2,2 kronor tack vare återköpen. Om bolaget inte hade återköpt aktier hade vinsten per aktie efter tio år istället blivit 1,55 kronor.
Exemplet visar att återköp av aktier gynnar aktieägarna långsiktigt. Till fördelarna med återköp av aktier brukar bolagen framhålla metoden som ett sätt att justera bolagets kapitalstruktur. Med det menas att bolag som har mycket pengar i kassan kan utnyttja dessa till att tjäna pengar på att återköpa aktier till ett bra pris och samtidigt överföra kapital från bolaget till aktieägarna på ett effektivt sätt. Aktieägare som vill ha hög direktavkastning kan då välja att sälja av sina aktier medan de som vill se en värdetillväxt i företaget kan behålla sina aktier. Genom att tillåta återköp av egna aktier möjliggörs alltså ytterligare ett alternativ för ett aktiebolag att dela ut pengar till aktieägarna. Detta alternativ brukar även presenteras som skattemässigt gynnsamt för aktieägarna. Traditionell utdelning och inlösen medför nämligen kapitalvinstbeskattning för aktieägaren om denna inte har sitt innehav i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto till skillnad från återköp av aktier som inte medför några skattekonsekvenser för aktieägarna. Återköp av aktier är också mer flexibelt i och med att det är lättare att minska eller öka återköpen av aktier beroende på hur det går för bolaget. Att sänka en ordinär aktieutdelning till aktieägarna eller att inte fortsätta med en extrautdelning är dock inte lika lämpligt då marknaden riskerar att tolka detta negativt. 
Kontroversiell retur
Av de tre utdelningsalternativ som står till buds för ett bolag är återköp av aktier det mest kontroversiella alternativet. Skälen till det tidigare rådande förbudet mot återköp av aktier i Sverige var bland annat att återköp av aktier kan missbrukas och utnyttjas av bolagets ledning till nackdel för bolagets aktieägare och borgenärer. Det brukar bland annat anföras att återköp av aktier kan utnyttjas av majoritetsägare för att utöka sin ägarandel och sitt inflytande i bolaget eller för att manipulera aktiekursen i bolaget.  Regeln om återköp har därför förenats med skyddsregler som ska trygga borgenärers, aktieägares och andra intressenters intressen. Vidare finns det alltid en risk att aktiebolaget återköper aktier när aktiekursen är för högt värderad vilket innebär att aktieägarna inte får den mest optimala avkastningen. Tyvärr visar statistik att återköpen ökar när det går bra för börsbolagen och aktien är högt värderad eftersom bolagen då har högre vinster och ett bättre kassaflöde.
Vanlig företeelse
Återköp har blivit allt vanligare i Sverige. År 2011 återköpte bolagen på Stockholmsbörsen aktier för cirka 62 miljarder kronor vilket motsvarar en tredjedel av de totala utdelningarna för bolagen på Stockholmsbörsen. Vissa bolag återköper aktier vid enstaka tillfällen, till exempel då de anser att aktiekursen är undervärderad, medan andra bolag återköper aktier på regelbunden basis. Om bolaget återköper aktier på regelbunden basis sprids risken över tid. Ett bolag som återköper aktier en gång per månad minskar risken för att återköpa stora andelar aktier när aktien är högt värderad till skillnad från bolag som förvärvar en stor post aktier vid ett och samma tillfälle.
Avslutningsvis brukar det ibland framföras att det är köpläge i bolag som återköper aktier. Som nämnts ovan görs de flesta återköp när aktien är högt värderad för att det är då det ofta finns överskottskapital i bolaget som kan användas för återköp. Att ett aktiebolag återköper aktier betyder alltså inte att aktien per automatik är undervärderad och därmed köpvärd.