FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 6 november 2014

Pressmeddelande 140821 ang delårsrapport andra kvartalet 2014.

Fingerprint Cards (FPC) Delårsrapport andra kvartalet 2014.

FPC uppfyller lagd prognos samt förstärker vår ledande position inom touchsensorer för smartphones där de ledande OEM:erna nu arbetar med utvärdering för design-in av FPCs sensorer i kommande premium modeller.

VDs kommentar

Under det andra kvartalet har vi haft ytterligare stora framgångar med våra area och Touch sensorer. Vi har befäst vår starka position i banksektorn i Kina där vi är ohotad marknadsledare och som ett resultat av detta har vi fått ytterligare order om drygt 30 Mkr.
Vidare har våra volymleverenser på 1020 Touch sensorn startat och under kvartalet fick vi en första order avseende produktionsvolymer för en Tier1 tillverkares flaggskeppsmobil vilken kommer lanseras i närtid. Intresset för våra olika touch sensorer ingående i vår produktportfölj har fortsatt att öka och är nu mycket stort. Ett tydligt resultat av våra framgångar är de täta relationer vi har med de ledande smartphonetillverkare och det tydligaste den Design Win och order vi redan kommunicerat för FPC1020. Som vi tidigare kommunicerat förväntar vi oss att se högvolymleveranser av våra olika Touch sensorer redan under det tredje, men framförallt under det fjärde kvartalet 2014.

Efter framgångarna med FPC 1020 har vi annonserat ytterligare två Touch sensorer, FPC1021 och FPC1150. Dessa nya banbrytande produkter sätter standarden för integrering av Touch sensorer i mobila enheter med betydligt mindre storlek än vad som tidigare varit möjligt. Vårt fokus ligger fortsatt på bästa möjliga prestanda i kombination med låg strömförbrukning, något som är mycket viktigt inom mobilindustrin. Jag är övertygad om att vår starka och växande produktportfölj fortsatt kommer att ge oss mycket goda möjligheter att bibehålla och tom förstärka vår position som teknik och marknadsledare inom vår industri. 

En viktig händelse för FPC under kvartalet var förvärvet av Anacatum Design AB. Det ger FPC tillgång till ledande teknik vilken ytterligare kommer att stärka vårt redan starka innehav av immateriella rättigheter. Dessutom får FPC tillgång till ledande utvecklingskompetens inom analog IP och ASIC, och genom att integrera Anacatums utvecklingsteam med FPC kommer vi ytterligare att öka takten i utvecklingen av branschens mest ambitiösa portfölj av touch- och linjesensorer. Vi är glada över att välkomna Anacatums medarbetare till FPC-teamet!

I början av juni avslöjade Apple att de i sitt senaste operativsystem iOS8 kommer att öppna upp de så kallade API-erna till Apputvecklare. Detta innebär att en mycket stor grupp av utvecklare kommer i direkt kontakt med de fördelar som fingeravtrycksteknologin innebär och kan bygga applikationer som utnyttjar den funktionalitet som fingeravtrycksteknologin ger. För FPC är detta viktigt och innebär ett ytterligare framsteg mot massmarknaden för fingeravtryckstillämpningar som vi vet kommer vara väldigt mycket mer än enbart lösenord och pinkodsutbyte. Det finns egentligen inga begränsningar utöver fantasin för de nya appar och lösningar som kan och kommer tas fram för biometrisk teknologi de kommande åren.

FPC växer starkt och med förvärvet av Anacatum har vi nu ytterligare utökat vår R&D verksamhet och vår förmåga och kapacitet att utveckla fingeravtrycksensorer har stärkts väsentligt vilket är kritiskt för att möta den kraftiga efterfrågan på nya produkter som vi nu förväntar oss.

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot det andra halvåret 2014, vi har fortsatt ett mycket starkt intresse från våra kunder, vi kan konstatera att det är nu det händer och vi ser fram emot att se alla ansträngningar omsättas till kommersiella framgångar.

Nyckeltal


Apr-Jun 2014
     Apr-Jun 2013
Nettoomsättning, Mkr


44,0
20,6
Justerat Bruttoresultat, Mkr *


20,8
12,2
Bruttoresultat, Mkr


13,2
8,6
Justerad Bruttomarginal, % *


47 %
59 %
Bruttomarginal, %


30 %
42 %
Rörelseresultat, Mkr


-44,9
-5,3
EBITDA, Mkr


-24,1
- 2,3
EBITDA, %


-54 %
-11 %
Resultat efter finansiella poster, Mkr      


-44,8
-4,9
Resultat per aktie, Kr


-0,79
-0,10
* Se sid 8 för förklaring30 Jun 2014
     30 Jun 2013
Likvida medel, Mkr


237,6
148,2
Orderstock, Mkr


63
28

Framtidsutsikter

FPC bedömer fortsatt att omsättningen 2014 kommer att överstiga 500 Mkr samt att EBITDA-marginalen kommer att överstiga 20 procent för helåret. Omsättningen väntas öka kraftigt sekventiellt över året. En majoritet av intäkterna väntas infalla under det fjärde kvartalet 2014 då volymleveranser av de betydligt mer intäktsdrivande sensorerna FPC 1020, 1021 förväntas öka i takt samt leveranser förväntas inledas för 1150 vilken sannolikt blir den stora volymprodukten framåt. Prognosen innebär en upprepning av tidigare lämnad prognos.

Försäljningen under det tredje kvartalet 2014 väntas uppgå till 50-80 Mkr. Under det tredje kvartalet har volymleveranser av det första vunna projektet med 1021 påbörjats enligt plan. Det tydliga marknadsgenombrott för fingeravtrycksensorer och speciellt touchsensorer som vi nu bevittnar har lett till beslut och genomförande av accelererad rekrytering av ytterligare resurser inom produktutveckling, försäljning och kundsupport. Som en konsekvens av bolagets ambition att vara den globalt ledande leverantören på marknaden för fingeravtryckssensorer i smartphones och tablets så ökar vi nu personalkostnaderna vilket leder till att break-even och vinst resultat först förväntas uppnås under det fjärde kvartalet 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar