FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 6 november 2014

Pressmeddelande 140605 ang årsstämma.

Årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) 2014

Fastställelse
På årsstämman i Fingerprint Cards AB (publ) den 4 juni 2014 fastställdes framlagda räkenskapshandlingar för 2013.
Utdelning Årsstämman fastställde att ingen utdelning skall ske.
Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
Till ledamot i styrelsen omvaldes Tord Wingren, Christer Bergman, Urban Fagerstedt, Alexander Kotsinas och Johan Carlström. Urban Fagerstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Ledamöterna presenteras på bolagets hemsida www.fingerprints.com.
Av styrelseledamöterna är Urban Fagerstedt och Johan Carlström ej oberoende i förhållande till bolagets ägare.
Johan Kratz, KPMG, omvaldes till revisor fram till årsstämman 2015.
Styrelsearvode 
Stämman beslutade om arvode till styrelsen med ett belopp om 350 000 kronor till styrelsens ordförande,
220 000 kronor till respektive övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. För arbete i utskott beslutades att inget extra arvode skall utgå. Revisorerna ersätts enligt avtal efter godkänd räkning.
Val av valberedning
Valberedningens ledamöter Lars Söderfjell, Dimitrij Totov samt Tommy Trollborg omvaldes för tiden intill nästa årsstämma 2015.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och riktlinjer för tillsättande av valberedning Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och valberedningens förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning. Förslagen finns i sin helhet tillgängliga på bolagets hemsida, www.fingerprints.com.
Bemyndigande om nyemission
Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag: Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om emission av upp till sammanlagt 10 000 000 aktier av serie B. Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 10 000 000 aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar