FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 6 november 2014

Delårsrapport

Fingerprint Cards (FPC) Delårsrapport tredje kvartalet 2014.

FPC utökar ledarskapet inom touchsensorer för smartphones samt når den högsta kvartalsomsättningen hittills.
VDs kommentar

Det tredje kvartalet har inneburit ett marknadsgenombrott inom touchsensorer för smartphones och FPC har nått sin hittills högsta kvartalsomsättning om 66 Mkr. Den framgångsrika lanseringen av touchsensorn FPC1020 i Huawei Ascend Mate 7 den 4:e september är den hittills största framgången för vår industriledande teknologi inom smartphones. Huaweis flaggskeppsprodukt har hyllats av branschanalytiker för att vara en komplett produkt där FPC's touchsensor har stått i centrum för den positiva publicitet och feedback som har getts. Vi kan konstatera att FPC därmed har öppnat marknaden för touchsensorer i Android smartphones, vilket ger FPC en särställning gentemot övriga marknadsaktörer. Att vi uppnått denna uppmärksammade framgång är ett tydligt resultat av vår långa och fokuserade satsning på en prestandaledande sensorteknologi i kombination med vår unika mjukvara och algoritmer som sammantaget utgör en stabil och framtidssäker plattform för kommande produkter.

Allt eftersom marknaden inser vikten av att integrera fingeravtryckssensorer ser vi ett starkt växande intresse bland smartphonetillverkarna vilket visar på en kraftig tillväxtpotential, inte minst inspirerat av våra framgångar med Huawei, en av världens fem största smartphonetillverkare. Ett exempel på detta är Oppos lansering av N3 den 29:e oktober, vilket innebär att vi nu även har en kundlansering med FPC1021 vilken är efterföljaren till FPC1020.

Vi har hittills med råge infriat vår målsättning om 60% marknadsandel under 2014, avseende touchsensorer inom smartphones och tablets exklusive Apple. Tyvärr noterar vi att den totala mängden lanserade modeller hittills är betydligt färre än vad vi hade förväntat oss och att tidsförskjutningar av kunders beslut om lansering samt förskjutningar i kundernas övriga produktutveckling har fått negativa konsekvenser, dels för den totala fingersensormarknadens storlek och dels för att FPCs förväntade tillväxt ytterligare fördröjts. Vi står dock fast vid vår bedömning att marknaden är inne i sin genombrottsfas och att FPC är väl positionerat att ta en betydande del av den tillgängliga marknaden som nu skapas, speciellt inom touchsensorsegmentet, tack vare vår ledande teknologi som erbjuder konsumenterna en mycket bra användarupplevelse. Detta är något som smartphonetillverkarna fäster mycket stor vikt vid när de beslutar om vilken leverantör som har touchsensorer som klarar av att försäkra dem om en framgångsrik produktlansering. Som ett bevis på detta har vi under kvartalet annonserat att vi har vunnit nya Design Wins med FPC1021 och FPC1150, två state-of-the-art touchsensorer som tillsammans med FPC1020 gör vår produktportfölj till marknadens mest kompletta och attraktiva. Som tidigare annonserats är vi speciellt övertygade om att FPC1150 har mycket goda förutsättningar att finnas integrerad i ett flertal produkter under 2015.

Detta sammantaget är bakgrunden till att bolaget känner sig konfident med att försäljningen för helåret 2015 kommer överstiga 1 miljard kronor.  Denna prognos inkluderar förväntad intäkt från samtliga tidigare kommunicerade design wins och bolaget kommer ej att framöver kommunicera nya design wins så länge den förväntade totala intäkten med hänsyn till dessa ej avviker från tidigare kommunicerad prognos, i vilket fall uppdaterad prognos kommer att kommuniceras.

Utöver mobilsegmentet fortsätter vår framgång inom banksektorn under kvartalet. Denna del av verksamheten utgör en viktig marknad som företaget har sedan lång tid tillbaka och vi ser en fortsatt god efterfrågan på dessa produkter från våra kunder, framförallt i Asien. Sammantaget ser vi ett fortsatt stort och till och med ökande intresse för våra erbjudanden bland våra kinesiska bankkunder.

En viktig milstolpe var när Trustonic, en ledande leverantör av Trusted Execution Environments (säkra exekveringsmiljöer, "TEE") för smarta enheter, och FPC meddelade att vi inleder ett samarbete för att öka tillgången på FIDO ReadyTM produkter, en säker biometrisk användaridentifiering för uppkopplade mobiler och surfplattor. Samarbetet berör FPCs produktfamilj av fingeravtryckssensorer för mobila enheter samt tillhörande mjukvara vilken anpassats för att användas tillsammans med Trustonics TEE. Detta gör det möjligt för OEM-tillverkare av mobila enheter att förkorta integrationstiden samt att erbjuda marknaden säker användaridentifiering med fingeravtryck i samband med att OEM-tillverkare lanserar smartphones och tablets med FPC:s sensorer. Genom detta samarbete är FPC redo att vara en del av den snabbt växande marknaden för säkra mobila transaktioner, något vi tror kommer få stor spridning bland konsumenter. Som tidigare kommunicerats innehåller Huawei's Mate7 även motsvarande säkerhetslösning vilket möjliggjort integration av Alipays lösning för säkra betalningar i mobiltelefon.

Efter tredje kvartalets utgång meddelades även att Zwipe har ett samarbete med MasterCard för att integrera fingeravtryckssensorer i MasterCards kreditkort där FPC:s touchsensorteknologi använts för de utvärderingar som gjorts av Zwipe och MasterCard. Detta öppnar upp ett nytt segment för marknaden där FPC är mycket väl positionerat tack vare vår robusta och extremt strömsnåla teknologi.

Den förundersökning som pågår om misstänkt insiderbrott har inte haft någon inverkan på bolagets verksamhet och har ej heller haft någon inverkan varken på resultatet i det tredje kvartalet, bolagets prognoser eller utvecklingen framåt i det fjärde kvartalet och inför 2015.

Jag har under knappt två månader varit tillförordnad VD för FPC. Organisationen fortsätter med oförminskad kraft och ett fantastiskt fokus att driva vår affär mot framgång och med ett starkt växande intresse från våra kunder. Tillsammans med styrelsen i FPC fortsätter vi att driva utvecklingen och tillhandahålla de produkter våra kunder efterfrågar. Jag ser med stor tillförsikt fram emot avslutningen på 2014 och att FPC fortsatt kommer att vara drivande i det kommersiella genombrottet för fingeravtrycksteknologin.
Det är nu det händer!

Nyckeltal

Jul-Sep 2014
Jul-Sep 2013
Nettoomsättning, Mkr

66,1
31,6
Justerat bruttoresultat, Mkr *

30,3
19,0
Bruttoresultat, Mkr

21,2
15,5
Justerad bruttomarginal, % *

46 %
60 %
Bruttomarginal, %

32 %
49 %
Rörelseresultat, Mkr

-43,9
-1,7
EBITDA, Mkr

-21,1
1,3
EBITDA, %

-32 %
4 %
Resultat efter finansiella poster, Mkr

-43,3
-1,3
Resultat per aktie, Kr

-0,76
-0,03
* Se sid 8 för förklaring


30 Sep 2014
30 Sep 2013
Likvida medel, Mkr

192
142
Orderstock, Mkr

50
39

Framtidsutsikter
Bolaget bedömer att omsättningen för helåret 2014 hamnar i intervallet 230-330 Mkr. Omsättningen för det fjärde kvartalet bedöms hamna i intervallet 100-200 Mkr. Den sänkta försäljningsprognosen beror på att marknadsintroduktionen av ett fåtal betydande smartphones med fingeravtryckssensorer förskjutits till det första halvåret 2015 samt att försäljningen till lanserade produkter hittills inte nått upp till vår förväntade volym.

För 2015 ser bolaget en starkt ökande efterfrågan framför allt på touchsensorer men även för swipesensorer i de lägre prissegmenten av smartphones. Denna starka efterfrågan samt den ökade visibiliteten vi erhållit genom de omfattande kundaktiviteter vi för närvarande genomför, känner bolaget sig konfident med att försäljningen för helåret 2015 kommer överstiga 1 miljard kronor. Bolaget har i dagsläget ej tillräcklig information för att kunna prognostisera påverkan av smarta kort på den totala affärsvolymen för 2015. Som nämnts i VD-ordet kommer ej design wins kommuniceras framöver, utan istället inkluderas i gällande försäljningsprognos.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar