FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 5 november 2015

Delårsrapport januari till september 2015‏

Fingerprint Cards (FPC) Delårsrapport januari till september 2015

Tredje kvartalet 2015: 
 • Intäkterna uppgick till 964,0 Mkr (66,2), en ökning med 1 358 % jämfört med tredje kvartalet 2014
 • Bruttomarginalen uppgick till 45 % (32 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 346,1 Mkr (-43,9)
 • Vinst per aktie ökade till 5,58 Kr (-0,76)
 • Orderstocken var vid periodens utgång 1 788,0 Mkr (50,0)
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 299,8 Mkr (-40,6)

Januari till september 2015
 • Intäkterna uppgick till 1 549,0 Mkr (128,6), en ökning med 1 105 % jämfört med motsvarande period 2014
 • Bruttomarginalen uppgick till 40 % (30 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 393 Mkr (-115)
 • Vinst per aktie ökade till 6,36 Kr (-2,02)
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 370,5 Mkr (-99,5)

Framtidsutsikter 
 • Intäkterna för fjärde kvartalet 2015 bedöms uppgå till 1 200-1 300 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt mellan 1 043-1 138 % jämfört med fjärde kvartalet 2014.
 • Intäktsprognosen för 2015 preciseras därmed till 2 750-2 850 Mkr från åtminstone 2 500 Mkr, vilket tidigare kommunicerats. Detta motsvarar en årlig tillväxt mellan 1 075-1 118 % jämfört med helåret 2014.

VD-kommentar 

Starkt avtryck i marknaden gav rekordkvartal

Jag är stolt över att rapportera ytterligare ett starkt kvartal för Fingerprint Cards (FPC). Våra intäkter har fortsatt växa kraftigt och vi uppvisar för andra kvartalet i rad ett positivt rörelseresultat. Intäkterna om 964,0 Mkr motsvarar en sekventiell tillväxt om 117 procent vilket vittnar om att marknaden växer mycket kraftigt och att vi tagit en ledande position.

Vår primära marknad, touchsensorer för smartphones, expanderar snabbt. Det ökande antalet telefonlanseringar med FPC:s sensorer innebär fortsatt kraftigt växande leveranser av sensorer och relaterad intäktsökning. Under tredje kvartalet har 26 smartphones lanserats med FPC:s touchsensorer av 14 tillverkare. Till dags dato har 20 smartphonetillverkare lanserat smartphones med touchsensorer från FPC. Under perioden har även en tabletlösning med en touchsensor från FPC lanserats på marknaden. 

Bruttomarginalen förbättrades från 36 procent i andra kvartalet till 4procent i tredje kvartalet. Denna förbättring är hänförlig till en förändrad produktmix. Den positiva resultatutvecklingen avspeglar sig också i vårt kassaflöde från den löpande verksamheten, som under tredje kvartalet motsvarade 87 procent av vårt rörelseresultat. Tredje kvartalet och perioden fram till delårsrapporten har präglats av ett starkt orderinflöde från FPCs modulpartners och orderstocken vid kvartalets slut var 1 788,0 Mkr. 

I slutet av september lanserade Google marknadens två första smartphones med Android 6.0, den nya utgåvan av operativsystemet Android som har inbyggt stöd för fingeravtryckssensorer. Vår touchsensor FPC1025 har integrerats i Nexus 5X som tillverkas av LG och i Nexus 6P som tillverkas av Huawei, vilket understryker FPC:s marknadsledande position. Introduktionen av Android 6.0 och dess inbyggda stöd för fingeravtryckssensorer väntas bidra till en fortsatt snabbt växande penetration av fingeravtryckssensorer i smartphones.  

FPC:s nya touchsensorer FPC1140/FPC1145 och FPC1022/FPC1035 finns nu integrerade i smartphones som lanserats av globalt ledande smartphonetillverkare. Som komplett systemleverantör består vår teknologi av såväl sensorhårdvara som egna algoritmer, de förstnämnda genererar marknadens bästa bildkvalitet vilket våra algoritmer drar nytta av för att kunna tillhandahålla marknadens minsta sensorer. Denna unika kombination gör att vi kan erbjuda marknadsledande biometriprestanda med bibehållen säkerhet och gör våra nya sensorer mycket konkurrenskraftiga, vilket stärker vår position inför 2016. 

Under tredje kvartalet lanserade vi den nya produktserien FPC OneTouch® FPC1200, vårt första erbjudande där FPC:s touchsensorer kan monteras under en glas- eller keramikskiva. Detta gör det möjligt att förändra sensorns utseende och tillåta ny industridesign. De första touchsensorerna i FPC1200-serien är nu färdiga för massproduktion och planeras att integreras i smartphones för lansering på marknaden under de närmaste månaderna.

Tillsammans med våra leverantörer har vi förstärkt vår leveransförmåga och detta utgör en starkt bidragande orsak till de ökande intäkterna under andra halvåret. Vi är väl förberedda att ytterligare stärka bolagets leveransförmåga under 2016 med tanke på den växande efterfrågan från marknaden för bolagets produkter.

Utanför den växande touchsensoraffären för smartphones fortsätter vi utveckla vårt erbjudande för smarta kort och anpassa sensorerna för de speciella krav som ställs för integration i framtida kortlösningar. Utvecklingen går planenligt och våra sensorer kan nu göras så tunna att de medger integration i smarta kort. Denna marknad är ännu i sin linda, men vi bedömer att de första kommersiella leveranserna av touchsensorer för smarta kort kan komma att ske under 2016. Vi accelererar nu våra investeringar för att ytterligare driva penetrationen av fingeravtryckssensorer inom smarta kort och en konkurrensfördel är vår kunskap om hur tillverkningskostnaden för touchsensorer i smartphones kan reduceras. Vi bedömer att vårt teknologiledarskap inom touchsensorer för smartphones ger oss ett försprång när denna nya marknad skapas. Vår ambition är att etablera samma ledarskap inom detta segment som det vi har inom smartphones.

Jag ser med fortsatt tillförsikt an framtiden som förväntas kännetecknas av successivt växande leveranser och ett stort antal ytterligare produktlanseringar där FPCs touchsensorer ingår.

Jörgen Lantto, VD


Framtidsutsikter
Intäkterna för fjärde kvartalet 2015 bedöms uppgå till 1 200-1 300 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt jämfört med fjärde kvartalet 2014 mellan 1 043-1 138 %. Därmed preciseras intäktsprognosen för 2015 till 2 750-2 850 Mkr från åtminstone 2 500 Mkr, vilket tidigare kommunicerats.  Skälet till detta är det allt större intresset från marknaden att integrera touchsensorer och bolagets starka produktportfölj.

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet bedöms förbättras ytterligare jämfört med tredje kvartalet som ett resultat av fortsatt ökande bruttovinst. 

En prognos avseende intäkter 2016 kommer att meddelas under december månad.  

För mer information
Jörgen Lantto, VD Fingerprint Cards AB (publ), 
031-60 78 20, investrel@fingerprints.com 
Internet: 
www.fingerprints.com/corporate/

1 kommentar:


 1. The history of finger biometry was initiated in the late nineteenth century by scientist Francis Galton. Since then, it has grown tremendously thanks to a large team of geneticists and biologists. In 1880, Henry Faulds made the argument for the amount of fingerprint RC (Ridge Count) to assess the degree of fingerprint dependence on the genes.

  The scientists claim that fingerprints are formed under the influence of the genetic system of the fetus inherited and the impact of the environment through the vascular system and the nervous system located between the dermis and the expression the cover. Some of these effects are oxygen supply, nerve formation, the distribution of sweat glands, the development of epithelial cells. Interestingly, although there is a common genetic system Hereditary but fingerprints on the ten fingers of each individual individual. In 1868 the scholar Roberts pointed out that each finger had a different micro-growth environment; In addition, the thumb and index finger suffers from some additional environmental effects. So fingerprints on the top ten fingers of a different individual. The twin brothers (sisters) with fingerprint eggs are quite similar but still can distinguish fingerprints of each person. This is because although they have the same genetic system and share the same developmental environment in the womb, but because of their different position in the womb, their micro environment is different and therefore has different fingerprints. together.

  See more at : http://umit.vn

  sinh trắc vân tay hà nội
  Khám phá bản thân
  Trung tâm sinh trắc vân tay
  Khám phá bản thân
  Trung tâm sinh trắc vân tay
  Chọn công việc phù hợp

  SvaraRadera