FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

måndag 9 maj 2016

Kraftig tillväxt även efter 2018 trolig enligt FPCs vd

Fingerprint Cards tror att marknaden för fingeravtryckssensorer kommer att växa kraftigt även efter år 2018, det sista året i bolagets på onsdagen lanserade mål.
Det säger vd Jörgen Lantto i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför årsstämman i Göteborg på onsdagen.
"Vi tror att det finns goda förutsättningar att marknaden fortsätter att växa väldigt starkt efter 2018 också", säger han utan att vilja kvantifiera hur starkt.
"Men om marknaden växer från 600 miljoner till 1,7 miljarder sensorer 2016-2018 med den största delen av tillväxten utanför mobiltelefoner, som växer från kanske 50 till 500 miljoner sensorer, då är det helt ologiskt att det helt plötsligt skulle stanna där, om man har haft en tiofaldigad tillväxt", fortsätter han.
Angående prognoshorisonten säger han att denna kommer att förlängas med ett år i taget:
"Med tanke på att marknaden är i så stark utveckling är det inte realistiskt att ge mål för mer än tre år framåt. Men det är rullande, så nästa år lägger vi till 2019 och så vidare."
Med Fingerprints liggande tillväxtprognos för 2016, cirka 167 procent räknat på mittpunkten i intervallet 7-8,5 miljarder kronor, innebär det på onsdagen lanserade tillväxtmålet att takten 2017-2018 skulle ligga på i genomsnitt 24 procent per år.
Direkt: Är det mer rimligt att tänka sig en jämnt sjunkande tillväxttakt 2017 och 2018?
"Nej, det skulle jag inte säga. Folk får göra sina tolkningar, men det är inget jag vill kommentera nu - det blir bara föremål för spekulationer."
Vidare bygger Fingerprints försäljningsmål på samma dollarkurs som bolaget nämnde vid sin kvartalsrapport förra veckan, 8:30 kronor per dollar, säger han. Redan då låg, och i dagsläget ligger, dollarn några procent lägre än så och bolaget är valutakänsligt då intäkterna i stort sett uteslutande skapas i dollar.
Planerar ni att valutasäkra?
"Nej, inte i dag, och det gäller tills vi säger något annat. Så fort man börjar hedga har man fattat ett beslut om att man tror på något annat än hur marknaden utvecklar sig i dag. Hittills har vi bestämt att vi inte ska hedga."
Angående marknadens utseende på sikt tror Jörgen Lantto att ett litet antal större spelare kommer att dela på större delen av mobiltelefonkakan, medan nischspelare får samsas om resten:
"Om jag får spekulera själv tror jag att det kommer att finnas tre-fyra större aktörer på smartphones och sedan mindre spelare som måste fokusera på mindre delar av marknaden, till exempel bilindustrin eller instegsmodeller av smartphones", säger han, och fortsätter med att slå fast att Fingerprints ambition är att ha en stark position i samtliga segment.
I övrigt är han "av konkurrensskäl" sparsam med information om på vilka antaganden det nya tillväxtmålet är satt. "Det viktigaste", volymantagandet, kvarstår, säger han och påminner:
"Knappt 600 miljoner 2016, lite drygt 1 miljard 2017 och drygt 1,7 miljarder 2018", i totalt antal fingeravtryckssensorer utanför Apple, inklusive andra produktsegment än mobiltelefoner.
Något antagande om sensorprisutvecklingen lämnas således inte. Det är visserligen allmängods vad sensorer till mobiltelefoner kostar, men sensorer till andra tillämpningar är mer av en affärshemlighet, låter Jörgen Lantto förstå.
I onsdagens pressmeddelande uppger Fingerprint att bolagets överskottskapital ska återföras till aktieägarna genom återköp eller utdelning.
Vad är en rimlig utdelningsandel framöver?
"Det där blir en fråga för styrelsen, det är för tidigt för mig att uttala mig om."
De kompletterande förvärv som Jörgen Lantto i årsredovisningen talar om, och som en nettokassa kan behöva användas till, handlar om att köpa exempelvis "sådant som är under möjlig tillväxt i smartphonesegmentet", säger vd:n utan att vilja bli specifik.
Hur ser du på vertikal integration, exempelvis inköp av en chipfabrik?
"Man ska inte utesluta något, men givet den affär vi har i dag är det inte vår plan. Den affärsmodell vi har funkar väldigt bra, men man ska aldrig utesluta något. Förutsättningarna kan förändras."
Fingerprint Cards väntar sig att hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för bolaget framöver.
Det sade vd Jörgen Lantto vid onsdagens årsstämma som svar på en aktieägarfråga från Folksam.
"Våra kunder tar inte upp hållbarhetsfrågor i dag, men vi vill gärna förekomma de frågeställningar om det som säkert kommer, inte minst när vi breddar affären", sade han och menade att det därför är viktigt att implementera ett tidigare under stämman presenterat hållbarhetsprogram.
"Vi ska hinna med detta, samtidigt som vi ska prioritera affären. Det går bara om vi dedicerar kraft och energi till det - det är en utmaning att hinna med allt som är viktigt vid snabb tillväxt", fortsatte han och sade att det i förstone handlar om att få alla medarbetare att acceptera policies.
"Därefter ska vi se till, i steg två, att partners och leverantörer gör det."
Dessförinnan hade Jörgen Lantto avslutat sitt vd-anförande med att nämna den stora tillväxt bolaget har åtnjutit, och lämnat sin syn på vad detta innebär för ansvar framöver:
"Vårt ansvar är nu att förvalta vårt gods och under 2016 skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt under de närmaste åren", sade han och tackade sedan aktieägarna för deras stora engagemang: detta är "en ständig inspirationskälla", sade han.
Fingerprint håller på att rekrytera en kommunikationschef.
Det sade Jörgen Lantto vid onsdagens årsstämma i Göteborg, efter att storägaren Magnus Unger under frågestunden efterlyst en höjd kommunikationsförmåga i bolaget. Detta mot bakgrund av negativ publicitet, och att aktieägandet bland större institutioner är jämförelsevis blygsamt.
Magnus Unger, som äger 1,3 procent av aktierna i Fingerprint Cards, har varit vice vd i Atlas Copco och sitter i Lundin Petroleums styrelse. Han efterlyste också en mindre styrelse för Fingerprint:
"Ju fler kockar desto sämre soppa", sade han och åberopade sin långa erfarenhet av näringslivet. Han betecknade fem till sju ledamöter som "bra", åtta som "gränsfall" och nio som för många.
Enligt valberedningens förslag ska biometribolagets styrelse hädanefter bestå av nio ledamöter, från dagens sex. Fyra av de nio är nya och en av de gamla, Alexander Kotsinas, har således avböjt omval.
Valberedningens ordförande Dimitrij Titov bad att få återkomma till styrelsefrågan under stämman. Jörgen Lantto berörde ämnet i sitt svar på en fråga om bilindustrin: En av de nya ledamöterna har erfarenhet av denna, och därmed av de längre produktions- och utvecklingscykler som råder i det segmentet jämfört med mobiltelefonbranschen.
Med ökade säkerhetskrav på fingeravtrycksidentifiering ökar möjligheterna att göra affärer för Fingerprint Cards.
Det sade vd Jörgen Lantto vid onsdagens årsstämma, med hänvisning till en nyutvecklad "anti-spoofing"-funktion (en funktion som ska förebygga inloggning med förfalskade fingeravtryck).
"Vi upplever att vi är ensamma om att tillhandahålla den funktionen i dag", sade han och betecknade det som en stor konkurrensfördel.
"Vår nya algoritm, som utvecklats utan någon tredjepart, har utvecklats främst i det syftet", fortsatte han och menade att bolaget självt inte har lyckats "lura" den nya algoritmen.
Han nämnde vidare, angående en fråga om immaterialrättsliga risker, att Fingerprint nyligen har stärkt sitt patentskydd.
"Det här tror vi kommer att vara väldigt svårt för våra konkurrenter att kringgå. Antingen kommer de att behöva kringgå våra patent, och då kommer vi att agera, eller så kommer de att behöva göra avkall på prestanda."
Att Fingerprints styrelse föreslås växa från sex till nio ledamöter är för att säkerställa att den för närvarande starka tillväxten förblir uthållig.
Det sade Johan Carlström, storägare och ledamot av biometribolagets styrelse tillika anställd som affärsutvecklare, vid onsdagens årsstämma efter att ha redogjort för valberedningens arbete och dess förslag om styrelsestorlek.
Tidigare under stämman, under aktieägarnas frågestund, hade aktieägaren Magnus Unger, vars 1,3 procent av bolaget är värda drygt 400 miljoner kronor, ifrågasatt den kraftiga ökningen av antalet styrelseledamöter.
"Ju fler kockar desto sämre soppa", sade Magnus Unger, själv ledamot av Lundin Petroleums åttahövdade styrelse, och betecknade nio ledamöter som för många.
Johan Carlström upprepade även en ambition om att addera erfarenhet från de segment som Fingerprint avser att gå in i till styrelsen, en ambition som vd Jörgen Lantto tidigare hade torgfört.
De nya ledamöterna nämnde, som exempel på sina respektive branscherfarenheter, bland annat medicinteknik (Åsa Hedin), halvledar- och bilindustrin (Peter Carlsson), mjukvarubolag inom resebranschen (Michael Hallén), samt allmän verksamhets- och affärsutveckling, bland annat "ett konsultuppdrag åt Fingerprint som handlar om saker som ni kommer att titta på längre fram i tiden" (Tomas Mikaelsson).
Bland de existerande ledamöterna sade Urban Fagerstedt, avgående ordförande men även fortsättningsvis ledamot, att han arbetar ungefär halva veckan som produktutvecklingschef på Huawei i Kista.
Den tillträdande ordföranden Jan Wäreby, som satt i Ericssons ledningsgrupp i egenskap av försäljningschef tillsammans med telekomjättens dåvarande utvecklingschef Urban Fagerstedt i början av 90-talet, sade att han kommer att ersättas som försäljningschef i Ericsson den 1 juli.
"Jag känner att jag nu har tid att kunna ta mig an det", sade Jan Wäreby om sitt kommande ordförandeuppdrag.
Han påpekade även att han betraktar det som en fördel att "teknikgänget" i Fingerprint hädanefter kommer att få större tillgång till Urban Fagerstedts tid.
Fingerprints nya finansiella mål är satta utifrån att de ska gå att uppnå, men inte utan ansträngning.
Det sade Lars Söderfjell, styrelseledamot och den som ansvarat för arbetet med att ta fram de finansiella målen, vid onsdagens årsstämma i Göteborg.
"Det är vår förhoppning att vi ska klara av målen. Samtidigt ska målen vara så pass utmanande att de inte kan nås helt utan ansträngning."
Han nämnde också att bolaget "ser många år av lönsam tillväxt framför oss", och:
"Det är vår absoluta ambition att vara nummer ett inom samtliga vertikaler där vi finns i dag eller där vi avser att gå in. Det finns ingen anledning att ha lägre ambitioner än så."
Lars Söderfjell sade vidare att bolaget räknar med skärpt konkurrens:
"I korthet tar vi höjd för fortsatt intensiv konkurrens med både lägre försäljningspriser och vissa minskningar av marknadsandelar", sade han. Av konkurrensskäl specificerade han inte, men:
Beträffande kapitalstruktur och eventuella utdelningar eller återköp sade han att det mandat om ett tioprocentigt återköp, som finns som förslag i kallelsen, är begärt för att kunna verkställas så snart som möjligt.
"Vår uppfattning är att bolaget i dag har en så stark balansräkning att vi, givet att bolagsstämman senare idag beslutar så, inom kort kan inleda återköpen av egna aktier", sade han, utan att förbinda sig till vad som ska göras - exempelvis makulation - med dessa aktier.
Skillnad mellan mål och prognoser sade han ligger i att mål är mer osäkra. Att bolaget valt att kalla det "mål" beror, förklarade han, på att det finns mycket externa faktorer under 2017-2018 som Fingerprint inte kan påverka.
Fingerprints nya mål är en genomsnittlig årlig tillväxt på 60 procent och en rörelsemarginal på minst 35 procent under 2016-2018. Beträffande kapitalstrukturen heter det att balansräkningen ska vara stark, normalt med nettokassa, och att överskottskapital ska återföras till aktieägarna med återköp och/eller utdelning
Bolagsstyrning och ordnad, lönsam uppskalning av ett tillväxtbolag tillhör Fingerprints nya styrelseordförandes främsta kvalifikationer och erfarenheter från Ericsson.
Det säger Jan Wäreby, nyvald styrelseordförande i Fingerprint Cards och snart pensionerad försäljningschef i Ericsson, till Nyhetsbyrån Direkt efter onsdagens årsstämma i Göteborg.
"Volymerna har mer än tiofaldigats förra året, och bolaget går mot att plötsligt bli ett globalt storföretag. Då är det väldigt mycket bolagsstyrningsprocess, och man behöver kunna skala på ett organiserat och givetvis också lönsamt sätt", säger han, och nämner att han suttit i "ett antal" styrelser inom Ericsson och "kört ett antal" operativa enheter.
"Det är allt från operativa frågor, löne- och personalfrågor, kompetensfrågor, det spektrumet", fortsätter han, och nämner sedan sin erfarenhet av just mobiltelefonbranschen från Ericsson.
"Jag var dels med när vi omstrukturerade Ericssons telefoner, och sedan när vi bildade Sony Ericsson", säger han, och beskriver det sistnämnda som en "startup".
"Vi startade med ett varumärke från scratch, med ny organisation i form av två team som vi satte ihop, och byggde det till en succé: det var världens näst största varumärke på telefoner med, tror jag, tio procents marknadsandel eller något sådant."
Angående hur mycket tid han kommer att ägna åt ordförandeuppdraget säger han att det kan handla om någon dag i veckan:
"Exakt hur mycket det blir får visa sig, men en första bedömning: någon dag i veckan."
Jan Wäreby är även nominerad till en styrelseplats i Tobii, men har därutöver inga uppdrag planerade.
Ericssons försäljnings- och vinsttillväxt har de senaste åren varit relativt blygsam jämfört med Fingerprints. Att Jan Wäreby lämnar Ericsson för ett mer tidkrävande ordförandeuppdrag i Fingerprint än vad det var fråga om när han var vanlig ledamot - han valdes in i fjol - handlar inte om att överge ett företag på fallrepet till förmån för ett med ljusare tillväxtutsikter, försäkrar han:
"Nej då, Ericssonjobbet är ett operativt jobb med ett 60-årsavtal, så det är ett vanligt praktiskt åldersstreck så att säga", säger han, och tillägger att han under sina 36 år på Ericsson har varit med i både upp- och nedgångar.
"Jag har ju varit kvar av en anledning i Ericsson, och när vi firade vår 140-årsdag nyligen sade vi att nummer ett var att fira 140 år, men det handlade också om att sikta på nästa 140 år."
Som styrelseordförande har Jan Wäreby att hantera utdelnings- och kapitalåterföringsfrågor i Fingerprint Cards, något som ska göras årligen inför varje årsstämma. Han vill dock inte indikera något om vad han ser som en lämplig utdelningsandel på sikt.
"Nej, det vore fel av mig att göra det. Det är en fråga om var i sin utveckling ett bolag befinner sig. Nu är vi i en kraftig expansionsfas och behöver pengar för att återinvestera i tillväxt i bolaget. Vi måste också ha en beredskap för bolagsköp."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar