FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

lördag 30 april 2016

Carnegie borde bli avstängda

Carnegies seneste analyse med en overraskende nedjustering af Fingerprint Cards har fået skribenten "monteramita" fra Anvanzas forum til at foretage en anmeldelse til den svenske finansinspektion for kursmanipulation og utilbørlig markedspåvirkning: 


"Anmälan om misstänkt kursmanipulation och otillbörlig marknadspåverkan

Angående Carnegies uppdaterade riktkurser avseende aktien Fingerprint Cards B


Carnegie har som enda bank eller finanshus haft en regelrätt bevakning av bolaget Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista, sedan tidigare i år. Efter en initial analys sattes rekommendationen köp med riktkurs 350 kr. Aktien stod då i strax över 200 kr. Under de senaste månaderna har Carnegie justerat upp sin riktkurs ett par gånger. Först från 350 kr till 530 kr, och häromdagen från 530 kr till 680 kr.

Riktkursen 530 kr motiverades med att 390 kr avsåg bolagets verksamhet inom segmentet smartphones medan 140 kr avsåg bolagets verksamhet inom segmentet smarta kort (kreditkort, passerkort m.m.). När riktkursen tidigare i veckan justerades upp till 680 kr angavs inte hur stor del av uppjusteringen som avsåg segmentet smartphones respektive hur stor del som avsåg segmentet smarta kort. Oavsett fördelningen så framgick det tydligt av uppdateringen av riktkursen att Carnegie rekommenderade sina kunder att köpa aktien inför den prognos avseende nästa års (2016) omsättning som Fingerprint Cards skulle komma att lämna den 2015-12-09, kl. 13:00. Carnegie hade i sin senaste analys uppskattat att prognosen skulle sättas till ett intervall om 6-7 miljarder sek, och detta skulle alltså enligt banken motivera en riktkurs på 680 kr.

När prognosen sedan hade släppts den 2015-12-09 så satte bolaget ett intervall om 6,5-8,5 miljarder sek i omsättning för nästa år. Detta var alltså högre än vad Carnegie hade räknat med, vilket de bekräftade i en kommentar och menade att Fingerprint Cards prognos var klart högre än deras estimat. Detta menade Carnegie skulle föranleda att de skulle räkna upp det förväntade rörelseresultatet med ca: en miljard sek.

Innan prognosen offentliggjordes hade Carnegie spått ett resultat om ca: 23 kr per aktie för Fingerprint Cards B under 2016, och efter att de tagit del av prognosen så justerade de omedelbart upp sitt estimat från ca: 23 kr i vinst per aktie 2016 till mellan 42-47 kr i vinst per aktie. Det är alltså fråga om en dubblering av deras förväntade resultat, och en mycket kraftigare tillväxt än vad Carnegie hade räknat med. Utgår man ifrån att Carnegie hade räknat med omkring 10-12 kr i vinst per aktie 2015 så innebär Fingerprint Cards prognos att Carnegie har justerat upp sin förväntade vinsttillväxt från 2015 till 2016 från att vara ca: 100 % till att uppgå till omkring 200 %.

En kraftigt uppjusterad prognostiserad vinst, tillsammans med en kraftigt uppjusterad prognostiserad tillväxt, borde enligt alla rimlighetens regler föranleda en värdering uppgående till en högre multipel (dvs. ett högre P/E-tal). Det som är så besynnerligt med Carnegies bevakning av Fingerprint Cards är att de idag, 2015-12-10, dagen efter sin uppjustering av prognostiserad vinst, sänker sin rekommendation från köp till behåll, och justerar ned riktkursen från 680 kr till 570 kr.

Den nedjusterade riktkursen har motiverats med att marknadssegmentet för smarta kort kommer att dröja till 2018 innan det blir väsentligt samt att Carnegie nu ser en ökad konkurrens. En högre vinst och en högre tillväxt skvallrar emellertid inte om en högre konkurrens. Fingerprint Cards har estimerat att de kommer att ha 45 % av värdet av sin adresserbara marknad under 2015, och att motsvarande siffror för 2016 kommer att vara 50-70 %. Det skvallrar inte om en ökad konkurrens.

Oavsett eventuellt ökad konkurrens är det inte någon nyhet, utan det har varit känt länge för såväl Fingerprint Cards som för Carnegie och för marknaden i stort att det finns, och kommer att finnas, konkurrens. Dessa luddiga kommentarer varken förklarar eller försvarar Carnegies kraftigt nedjusterade riktkurs, särskilt inte mot bakgrund av den kraftigt ökande vinsten och vinsttillväxten.

För att gå in på siffrorna kan vi konstatera att riktkursen på 530 kr avsåg 390 kr för smartphones och 140 kr för smarta kort. När riktkursen justerades upp till 680 kr bör uppjusteringen på 150 kr ha avsett såväl smartphones som smarta kort. Oavsett fördelningen så går inte Carnegies nedjusterade riktkurs ihop.


Exempel 1.
Av uppjusteringen på 150 kr avsåg 120 kr smartphones och 30 kr smarta kort.

Det innebär att riktkursen på 680 kr avsåg 510 kr för smartphones och 170 kr för smarta kort.
Carnegie hade inför prognosen estimerat en vinst per aktie om ca: 23 kr för 2016. Denna bör då rimligtvis ha fördelat sig genom ca: 19 kr i vinst per aktie avseende smartphones och 4 kr i vinst per aktie avseende smarta kort. En högre värderingsmultipel har givetvis används för segmentet för smarta kort, eftersom tillväxten där de kommande åren ska vara ännu kraftigare än inom segmentet för smartphones (där en stor del av tillväxten redan har skett).

Detta innebär ett P/E-tal på ca: 27 för segmentet smartphones (510 / 19 = 26,84).
Det innebär också ett P/E-tal på 42,5 för smarta kort (170 / 4 = 42,50).


Exempel 2.
Av uppjusteringen på 150 kr avsåg 30 kr smartphones och 120 kr smarta kort.

Det innebär att riktkursen på 680 kr avsåg 420 kr för smartphones och 260 kr för smarta kort.
Med denna fördelning är det rimligt att Carnegie såg en något större vinst för segmentet smarta kort än i exempel 1, och att även värderingsmultipeln sätts ännu högre då tillväxten förväntas komma igång ordentligt och vara explosiv de kommande åren. Om vi utgår ifrån att 18 kr i vinst per aktie har avsett segmentet smartphones och 5 kr segmentet smarta kort ger det följande siffror.

P/E 23 avseende smartphones (420 / 18 = 23,33).
P/E 52 avseende smarta kort (260 / 5 = 52).


Exempel 3

Av uppjusteringen på 150 kr avsåg 75 kr smartphones och 75 kr smarta kort.

Det innebär att riktkursen på 680 kr avsåg 465 kr för smartphones och 215 kr för smarta kort.
Om vi även i detta exempel utgår ifrån 19 kr i vinst per aktie 2016 avseende smartphones och 4 kr i vinst per aktie 2016 avseende smarta kort så får vi följande siffror.

P/E 24,5 avseende smartphones (465 / 19 = 24,47).
P/E 53,75 avseende smarta kort (215 / 4 = 53,75).


En genomgång av de olika möjliga fördelningarna för de olika segmentet avseende riktkursen på 680 kr så kan vi sammanfattningsvis konstatera att Carnegie har räknat med ett P/E-tal på 23-27 för segmentet smartphones. Detta med en vinsttillväxt på något under, eller omkring, 100 % från 2015 till 2016. När nu vinsttillväxten väntas bli närmare 200 %, Carnegie spår ju numera en vinst per aktie på 42-47 kr för Fingerprint Cards under 2016, och med beaktande av att denna verkar komma nästan uteslutande från smartphones eftersom Carnegie nu räknar med att segmentet smarta kort inte ger något betydande tillskott under 2016, bör värderingsmultipeln givetvis höjas för segmentet smartphones. En värdering på mindre än P/E 25 enligt den nya uppskattade vinsten förefaller ytterst märklig och oförklarlig.

25 (P/E) x 42-47 kr = 1 050-1 175 kr.

Om vi utgår ifrån att Carnegie möjligen inte har dragit av bolagsskatt från sina siffror (42-47 kr) så innebär det ändå ett resultat efter skatt på minst 35 kr som Carnegie numera uppskattar för Fingerprint Cards avseende 2016, av vilket i princip allt bedöms komma från segmentet smartphones.

25 (P/E) x 35 kr = 875 kr.

Även om vi sänker värderingsmultipeln, trots att det helt saknas anledning till det, till 20, så ger det följande resultat.

20 (P/E) x 35 kr = 700 kr.

Enligt all logik borde Carnegies riktkurs numera vara åtminstone 800, men antagligen uppemot 900 kr, enbart från segmentet smartphones. Därtill kan de knappast värdera segmentet smarta kort till 0 kr idag, ett segment som om 2-3 år bedöms vara lika stort som segmentet smartphones är nästa år (värde ca: 35 kr i vinst per aktie).

Det kan helt enkelt inte förklaras hur riktkursen har sänkts till 570 kr. Även om riktkursen numera endast skulle anses avse segmentet smartphones, och 0 kr avseende segmentet smarta kort, så är det en kraftigt nedjusterad riktkurs helt utan anledning. Detta innebär att det finns anledning att utreda om det har varit fråga om en misstänkt kursmanipulation eller en otillbörlig marknadspåverkan, då Carnegies nya riktkurs som lämnades idag (den 2015-12-10) fick kraftiga effekter på aktiekursen i Fingerprint Cards B, som sjönk från 610 kr till 510 kr (utan några andra nyheter).

Det ska särskilt beaktas att det finns ett antal hedgefonder och andra aktörer som har blankat miljontals aktier i Fingerprint Cards B, och detta kan möjligen ha något samband med Carnegies oförklarliga nedjustering av sin riktkurs på aktien. Det finns anledning för Finansinspektionen att utreda detta närmare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar