FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 2 februari 2017

Bokslutskommuniké: januari - december 2016

Fingerprint Cards AB (Publ.) 

Bokslutskommuniké: januari - december 2016 

Fjärde kvartalet 2016 
* Intäkterna uppgick till 1 618,7 Mkr (1 351,5), en ökning med 20 % jämfört 
med fjärde kvartalet 2015  
* Bruttomarginalen uppgick till 44 % (46)  
* Rörelseresultatet uppgick till 547,6 Mkr (517,6) och rörelsemarginalen 34 % 
(38)  
* Vinst per aktie ökade till 1,35 Kr (1,28)  
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 186,0 Mkr (542,5)  
Januari-december 2016 
* Intäkterna uppgick till 6 638,3 Mkr (2 900,5), en ökning med 129 % jämfört 
med helåret 2015  
* Bruttomarginalen uppgick till 48 % (43)  
* Rörelseresultatet på 2 613,1 Mkr (910,3) och rörelsemarginalen 39 % (31)  
* Vinst per aktie ökade till 6,50 Kr (2,52)  
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 130,3 Mkr (910,4)  
Framtidsutsikter 
* Intäkterna för 2017 bedöms uppgå till 7 500-9 500 Mkr.  
* Rörelsemarginalen för 2017 förväntas överstiga 35%  
Styrelsens förslag till årsstämman 
Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kr per aktie för räkenskapsåret 2016 och 
föreslår även att årsstämman beslutar angående ett bemyndigande om återköp 
och överlåtelser av egna B-aktier. Vidare föreslår styrelsen makulering av 
återköpta aktier. 
VD-kommentar 
Mer än fördubblade intäkter under 2016Efter ett innehållsrikt 2016, har vi även fått en händelserik start på 2017. 
Jag är mycket glad över att tidigare i veckan ha kunnat informera om vårt 
strategiska förvärv av Delta ID - ett förvärv som jag ser som ett viktigt 
steg i utvecklingen av vår verksamhet. Delta IDs världsledande teknologi för 
irisigenkänning kompletterar vår nuvarande biometriska teknologiplattform för 
fingeravtryckssensorer och stärker vårt erbjudande. Att bygga 
förtroendekapital är viktigt för oss och under 2016, och i början av detta 
år, har händelser utanför vår kontroll påverkat förtroendet för bolaget. Vi 
har naturligtvis tagit dessa händelser på största allvar och vi kommer att 
fortsätta samarbeta fullt ut med de myndigheter som berörs och hoppas på 
snabba processer. Mitt huvudfokus är dock på verksamheten, på våra kompetenta 
anställda och på våra kunder, eftersom det är genom att utveckla verksamheten 
och stärka varumärket som vi bygger förtroendekapital hos samtliga 
intressenter. 
Fjärde kvartalet 
Under årets fjärde kvartal ökade intäkterna till 1 619 Mkr vilket motsvarar en 
tillväxt på 20 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 
Kvartalets rörelseresultat blev 548 MKr, motsvarande en rörelsemarginal på 34 
procent. Den fortsatt goda bruttomarginalen på 44 procent visar att vi hävdar 
oss väl i en växande marknad med hård konkurrensen. Kassaflödet från löpande 
verksamheten uppgick till 186 MKr. 
Våra OEM-kunder har under kvartalet lanserat 32 mobila enheter med en 
integrerad sensor från Fingerprint Cards AB ("Fingerprints"). En av dem 
innehöll för första gången vår nya sensor för användning under glas, FPC1268. 
Vidare har Samsungs lanserat sin nya Notebook 9-serie med en av våra sensorer 
och under mässan 
Money 2020 visade flera av våra partners upp prototyper av smartcards med våra 
nya ultratunna sensorer ur FPC1300-serien. 
På det hela taget har det varit ett kvartal med många positiva förtecken som 
tillväxt, god lönsamhet och flera tecken på att våra innovativa produkter 
vinner mark i både befintliga och nya områden. Vi känner självfallet av den 
ökade konkurrensen men vi är väl rustade för att möta den. Till följd av en 
tidigare lageruppbyggnad i leveranskedjan, komponentbrist hos några av våra 
kunder och den ökade konkurrensen tvingades vi dock sent i kvartalet att göra 
en justering av intäktsprognosen för helåret. Som tidigare kommunicerat 
kommer dessa effekter att påverka oss även i det första kvartalet 2017 vars 
intäkter förväntas bli betydligt svagare än första kvartalet 2016. Prognosen 
för helåret 2017 kvarstår som tidigare kommunicerat, det vill säga med 
intäkter mellan 7 500 och 9 500 MKr samt en rörelsemarginal överstigande 35 
procent. 
Helåret 2016 
För 2016 blev intäkterna 6 638 MKr vilket motsvarar en ökning på hela 129 
procent. Samtliga finansiella nyckeltal förbättrades, rörelsemarginalen ökade 
till 39 procent, bruttomarginalen till 48 procent och kassaflödet från den 
löpande verksamheten till 1 130 Mkr. Vi har ökat personalstyrkan till mer än 
400 medarbetare och har nu kontor i IT-världens mest innovativa områden. 
Under året har våra OEM-kunder lanserat nästan 140 mobila enheter 
innehållande våra sensorer. Vår produktportfölj har breddats och 
differentierats och vi har produkter både för smartphones, smartcards samt PC 
och inbyggda system. Ökande konkurrens är en sporre för oss och vi ökar nu 
tempot för att säkerställa fortsatt ledarskap i en växande men tuff marknad. 
Strategi 
När jag nu ser framåt kan jag konstatera att vi är världsledande när det 
gäller fingeravtryckssensorer för mobila enheter, som smartphones och 
tablets, med en marknadsandel för 2016 som vi i dagsläget uppskattar till 
mellan 55 och 60 procent. Detta marknadssegment representerar en fortsatt 
tillväxtmöjlighet och i tillägg säljs det årligen i storleksordningen 10 
miljarder andra produkter, exempelvis smartcards och dörrlås, som alla skulle 
kunna bli säkrare och enklare att använda genom att förses med en biometrisk 
lösning. De finns en stor potential för oss i de här nya marknadssegmenten 
och jag är övertygade om att vi enbart befinner oss i början av den 
biometriska eran där vi är, och ämnar fortsätta att vara, den drivande 
kraften och det ledande biometribolaget. 
Vi har utformat vår strategi för att ta tillvara på dessa nya möjligheter och 
den innefattar en kombination av marknads- och teknikutveckling. Vår nya 
organisation speglar vår beslutsamhet att växa in i de nya marknadssegmenten. 
Samtidigt har vi en ledande och samlad FoU-organisation för att kunna 
vidareutveckla vår befintliga kapacitiva teknik samt utveckla och integrera 
kompletterande teknik för att skapa nya innovativa lösningar. Tack vare vårt 
systemkunnande, vår innovationskraft och vår starka finansiella ställning har 
vi möjligheten att göra detta både på egen hand och genom kompletterande 
investeringar i teknik eller företag. 
Det är en mycket spännande tid för biometri och jag känner en stor entusiasm 
inför 2017 och våra möjligheter att vidareutveckla vårt ledarskap till att 
omfatta nya marknadssegment och nya teknologier. 
Christian Fredrikson, Vd 
För mer information, kontakta: 
Christian Fredrikson, VD Fingerprint Cards AB (publ), 
+46(0)31-60 78 20, investrel@fingerprints.com 
https://www.fingerprints.com/…/finan…/finansiella-rapporter/ 
Välkommen till presentationen av Fingerprint Cards bokslutskommuniké 2016, den 
2 februari 2017 klockan 15.00. Deltagare kan följa webbcasten och ta del av 
allt presentationsmaterial 
på:https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=84 
Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, offentliggör denna 
information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. 
Denna information är sådan information som Fingerprint Cards är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
2 februari 2017 klockan 07.00 CET. 
Viktig information 
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa 
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta 
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive 
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller 
inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i 
någon jurisdiktion. 
Bokslutskommuniké 2016 
http://hugin.info/132202/R/2075355/780333.pdf 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar