FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 20 augusti 2015

Delårsrapport andra kvartalet april-juni 2015‏

Fingerprint Cards (FPC) delårsrapport andra kvartalet april-juni 2015

FPC rapporterar positivt rörelseresultat och kraftigt ökande intäkter

VDs kommentar 

Intäkterna för andra kvartalet 2015 uppgick till 445 MKr, en tillväxt om 912 % jämfört med andra kvartalet 2014, respektive 218 % jämfört med första kvartalet 2015. De kraftigt ökande intäkterna är en effekt av att smartphoneleverantörerna tidigare i år på bred front beslutade att införa touchsensorer i sina smartphones vilket accelererat marknadstillväxten, samt att FPC genom vår starka position på marknaden tack vare ledande teknologi och en bred produktportfölj kunnat tillgodose kundernas behov.

Verksamheten genererade under andra kvartalet ett positivt rörelseresultat samt ett fortsatt positivt kassaflöde från rörelsen. Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet 2015 till 65 MKr jämfört med -19 Mkr under första kvartalet 2015. Den justerade bruttomarginalen uppgick till 38 % jämfört med 36 % i första kvartalet 2015 och bruttomarginalen uppgick till 36 % jämfört med 27 % första kvartalet 2015. Den förbättrade bruttomarginalen hänförs till en förändrad produktmix.

Som fortlöpande kommunicerats har andra kvartalet och perioden fram till delårsrapporten präglats av ett ökande orderinflöde från FPCs modulpartners och orderstocken vid kvartalets slut var 1335 Mkr. Skälet till detta är det växande antal smartphoneleverantörer som valt att integrera FPCs touchsensorer i smartphones. Huawei, HTC, Oppo, Newman, LeTV, Coolpad, Meizu, Dazen, ZTE, Oneplus samt ZUK har under perioden lanserat smartphones med FPCs touchsensorer, vilket befäster FPCs position som den ledande leverantören av touchsensorer till smartphonemarknaden. 

Ett ytterligare tecken på vår starka position är att kunderna i sin marknadsföring av nylanserade smartphones i allt högre grad lyfter fram att de innehåller våra sensorer, där de förbättrade egenskaperna våra nya touchsensorer tillhandahåller tydligt exponeras. Touchsensorernas prestanda och övriga egenskaper gör det möjligt för våra kunder att erbjuda konsumenten en mycket bra användarupplevelse, vilket gör touchsensorn till en viktig del av telefonen.

En annan mycket viktig händelse under kvartalet, såväl ur ett marknadsperspektiv som för FPC, var att Google presenterade de nya funktionerna i den kommande utgåvan av operativsystemet Android. Android M, som versionen kallas och som numera benämns Marshmallow eller Android 6.0, kommer att innehålla ett komplett plattformsstöd för fingeravtryckssensorer och Android Pay, en betaltjänst där fingeravtryckssensorn används för säker identifiering av användaren. 

I samband med att Google demonstrerade de nya tjänsterna vid sitt förhandssläpp den 28 maj användes prototypenheter med FPCs touchsensor FPC1025, vilket ytterligare understryker FPCs industriledarskap. Googles införande av stöd för fingeravtryckssensorer i Android M kombinerat med det stora intresset av säkra betalningar i mobilen från både konsumenter och smartphoneleverantörer bedöms vara starkt drivande orsaker till den snabbt ökande penetrationen av fingeravtryckssensorer i smartphones. 

Under andra kvartalet lanserade vi två nya touchsensorer FPC1022 och FPC1035. Dessa är i första hand avsedda för integration på baksidan av smartphones där vi har etablerat en mycket stark position på marknaden, inte minst med FPC1025 som redan nu finns integrerad i ett stort antal lanserade smartphones. Som ett led i vår ambitiösa teknologiutveckling kan vi nu möjliggöra marknadsledande biometriprestanda även för våra nyaste touchsensorer där sensorns storlek signifikant reducerats jämfört med tidigare sensorer. 

Den minskande storleken gör våra sensorer mycket konkurrenskraftiga då de blir enklare att integrera i telefonerna. Samtliga hittills lanserade touchsensorer i vår produktportfölj är nu i massproduktion.

Den starkt ökande försäljningen innebär att vi tillsammans med våra leverantörer och övriga partners under kort tid levererat kraftigt ökande volymer. Detta kräver stora insatser av oss och våra partners, men tack vare en mängd åtgärder är vår bedömning att vi står väl rustade att möta den växande efterfrågan av våra produkter.

Utanför den snabbt växande touchsensoraffären för smartphones fortsätter vi utveckla vårt erbjudande för smartcards. Detta banar väg för nya, kompletterande, affärsmöjligheter på sikt tillsammans med Zwipe och andra samarbetspartners.

Vi ser med fortsatt tillförsikt på framtiden som förväntas kännetecknas av successivt växande volymleveranser och ett stort antal ytterligare produktlanseringar där våra touchsensorer ingår.

Framtidsutsikter
Intäkterna för tredje kvartalet 2015 bedöms uppgå till omkring 860 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt jämfört med tredje kvartalet 2014 om drygt 1200 %. 

Som ett resultat av fortsatt ökande bruttovinst och periodiseringseffekter för de operativa kostnaderna bedöms rörelseresultatet under tredje kvartalet förbättras ytterligare jämfört med andra kvartalet.

Med tanke på att de prognostiserade intäkterna för tredje kvartalet uppgår till omkring 860 Mkr och vi ser en sekventiellt ökande försäljning även under fjärde kvartalet höjs försäljningsprognosen för 2015 från omkring 2 200 Mkr vilket tidigare kommunicerats till omkring 2 500 Mkr. Skälet till detta är det allt större intresset från marknaden att integrera touchsensorer och bolagets starka produktportfölj. 

Bolaget förutser i nuläget inget ytterligare externt kapitalbehov trots den kraftiga volymökningen som väntas under återstoden av året.

Nyckeltal *
Apr-Jun 2015
Apr-Jun 2014
Förändring, %
Jan-Jun 2015
Jan-Jun 2014
Förändring, %
Jan-Dec 2014
Nettoomsättning, Mkr
445,2
44,0
+ 912 
585,0 
62,4
+ 838 
234
Justerat bruttoresultat, Mkr 
170,9
20,8
+ 722 
221,4 
30,0
+ 638 
107
Bruttoresultat, Mkr 
159,0
13,2
+ 1 105 
196,3 
16,7
+ 1 075 
72
Justerad bruttomarginal, % 
38
47

38 
48

46
Bruttomarginal, %
36
30

34 
27

31
Rörelseresultat, Mkr
65,4
-44,9

46,6 
-71,5

-145
EBITDA, Mkr
74,9
-24,1

68,1 
-46,1

-84
EBITDA, %
17
-54

12 
-18

-36
Resultat efter finansiella poster, Mkr
65,4
-44,8

46,6 
-71,0

-144
Resultat per aktie, Kr
1,12
-0,79

0,80 
-1,25

-2,47

30 Jun 2015
30 Jun 2014
Likvida medel, Mkr

 166
238
Soliditet, %

 57
87
Orderstock, Mkr

 1 335
63

För mer information
Jörgen Lantto, VD Fingerprint Cards AB (publ),
031-60 78 20, investrel@fingerprints.com


Välkommen till Fingerprint Cards Q2 Finansiell rapport Webcast torsdag 20 augusti 15:00.
Deltagare går in via denna länk och registrerar sig:
https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=46

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar